Вип. 70

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Аналіз проблем впровадження сталого розвитку в Карпатському Єврорегіоні
  (КНУБА, 2019) Петраковська, О. С.; Беспалько, С. І.; Воронюк, Ю. Ю.
  Розглянуто характерні проблеми реалізації концепції сталого розвитку, що була закріплена Рамковою конвенцією про охорону і сталий розвиток Карпат. Досліджено міжнародну і національну нормативно-правові бази імплементації цілей сталого розвитку та прогалини в них. Проаналізовано основні характеристики досліджуваної території. Запропоновано перелік першочергових заходів та рекомендацій для органів державної влади, місцевого самоврядування, профільних спеціалістів, установ та організацій і всіх зацікавлених осіб, зокрема налагодження співпраці та обміну інформацією між всіма органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері використання всіх видів природних ресурсів із залученням міжнародних організацій, що вивчають цю тему.
 • Документ
  Теоретико-множинний підхід до формалізації основних елементів геоінформаційного моніторингу
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, І. М.; Денисюк, Б. І.
  Розвивається нове поняття - система геоінформаційного моніторингу. Визначені основні компоненти системи геоінформаційного моніторингу, визначена структура та взаємозв’язок понять інформаційного простору, поля, середовища та інформаційної ситуації геоінформаційного моніторингу. Показано перевагу геоінформаційного моніторингу в частині більшої систематизації та деталізації просторової інформації. Проаналізовано зміст і ознаки інформаційного простору, поля, середовища, ситуації геоінформаційного моніторингу. Показана якісна різнорідність вживаних понять. Показано, що інформаційна ситуація може бути середовищем для об’єкта управління. Показано, що просторова інформаційна ситуація сама може бути об’єктом управління.
 • Документ
  Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів
  (КНУБА, 2019) Панова, О. В.; Халмурадов, Б. Д.; Ходаковський, О. В.; Азнаурян, І. О.
  Розроблений та досліджений текстильний матеріал з різною концентрацією металевої екрануючої субстанції для захисту від техногенних електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Запропонована технологія виготовлення захисного одягу для працюючих при експлуатації високочастотного радіотехнічного обладнання. Розраховані коефіцієнти екранування захисних матеріалів електромагнітного поля ультрависокої частоти та магнітного поля наднизької частоти з урахуванням сучасних державних стандартів України та Міжнародних стандартів з електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності технічних засобів. Представлено практичне застосування та переваги даної розробки на виробництві у якості захисту працюючих від електромагнітних полів і для захисту чутливого електричного та електронного обладнання різноманітного призначення шляхом екранування. Надано рекомендації по удосконаленню експлуатації спеціального одягу без зниження його захисних екрануючих елементів.
 • Документ
  Прилад для виміру пропускної здатності каналізаційних колекторів
  (КНУБА, 2019) Павлов, Є. І.; Ліфанов, О. М.
  Розглянуто фактори, що є найважливішими для виміру витрат в каналізаційних колекторах. Сконструйовано сприймаючий елемент та прилад для фіксації рівня наповнення колекторів з урахуванням особливостей стічних вод. Детально описана конструкція регіструючого пристрою з автономним живленням.
 • Документ
  Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2019) Осипова, А. О.
  В основу методики формування раціональних рішень ревіталізації (комплексного оздоровлення) процесів будівельного виробництва покладені принципи комплексності та системності. Вибір рішень здійснюється на принципах наукової обґрунтованості вихідної системи можливих рішень, поетапного синтезу оптимальних рішень та багатокритеріальності. Під час вибору використовуються обґрунтована система рекомендацій і рішень: категорії об’єктів довкілля, що руйнуються, типові будівельно-екологічні ситуації, головні джерела забруднення і негативних впливів, питомі обсяги викиду та рівні впливу, класифікація факторів що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва та їх типова структура. Схема методики проектування організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва включає чотири взаємопов’язаних етапи, що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний синтез оптимальних рішень.
 • Документ
  Людський потенціал як чинник формування сталого розвитку міст
  (КНУБА, 2019) Осипенко, К. В.
  Розглянено людський потенціал як чинник формування сталого розвитку міст України, сформовано засади формування чинників якісного людського ресурсу, виявлено передумови принципів збалансованого розвитку суспільства, запропоновано механізми вирішення проблеми в соціальній підсистемі.
 • Документ
  Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів
  (КНУБА, 2019) Смілка, В. А.
  Методологія ведення містобудівного моніторингу земель населених пунктів базується на сукупності наукових методів дослідження предметної області, зокрема множини характеристик та явищ середовища населених пунктів. До теоретичних методів моніторингу можна віднести екстраполяцію, класифікацію, узагальнення, формалізацію. До емпіричних методів моніторингу відносяться вимірювання, методи документалістики, експеримент, органолептичні методи, порівняння, розрахунково-аналітичні методи, спостереження. Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів формується завдяки ряду наукових підходів, зокрема геоінформаційного, кваліметричного, цільового, економетричного підходів.
 • Документ
  Міське господарство
  (КНУБА, 2019) Сингаївська, О. І.; Васильєва, Г. Ю.; Уcова, О. С.; Чередніченко, П. П.
  Розглянуто навчальний посібник д.т.н., професора Національного університету водного господарства та природокористування Ткачука О.А. «Міcьке господарство» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Міське будівництво і господарство». В посібнику наведені основні поняття та принципи формування структури міського господарства, управління його об’єктами і підсистемами, планування розвитку виробничої інфраструктури міського господарства. Розглянуто питання передумов та проблем розвитку міст, сучасних тенденцій та методів управління, техніко-економічних показників розвитку підрозділів міського господарства, соціально-економічних основ формування життєвого середовища, ведення містобудівного моніторингу.
 • Документ
  Законодавча база України щодо участі громадськості в здійсненні містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2019) Савчук, І. І.
  Проведено моніторинг та аналіз основних законів України та інших законодавчих документів, які містять інформацію про роль, місце та значущість громадськості в здійсненні містобудівної діяльності, шляхи впливу на прийняття важливих рішень в містобудуванні, коригування на затвердження містобудівної документації.
 • Документ
  Аналіз становлення системи менеджменту якості: перспективи розвитку в Україні
  (КНУБА, 2019) Савчук, І. А.
  Розглянуто сутність, особливості та досягнення основних етапів розвитку систем управління якістю. Проаналізовано досвід становлення систем управління якістю в Україні від часів СРСР до здобуття незалежності. Розглянуто досвід впровадження та функціонування систем управління якістю на прикладі Японії. Визначено необхідність впровадження систем менеджменту якості на підприємствах для збільшення кількості міжнародних ринків збуту та поліпшення в економіці країни.
 • Документ
  Лінгвістичний аналіз омоформ та їх класифікація для забезпечення якості зрілого читання англомовних текстів за фахом
  (КНУБА, 2019) Петрова, Т. І.; Паніна, О. В.
  Внаслідок проведеного аналізу фахових текстів з різних спеціальностей було виділено значну кількість статистично значимих омонімічних форм, які згруповані в опозиційн і модел і . Усі моделі поділені на три групи: граматичну, лексико-граматичну і лексичну. Проведено аналіз омонімічних форм на морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях. Для покращення розуміння омоформ у писемному мовленні був проведений також порівняльний аналіз досліджуваних явищ в англійській, українській та російській мовах.
 • Документ
  Чисельні значення бракувальних та еталонних показників властивостей житлових приміщень
  (КНУБА, 2019) Лісниченко, С. В.
  На підставі аналізу нормативної документації, документальних даних та експертної оцінки, визначено чисельні значення і обґрунтування характеристик бракувальних, еталонних та базових показників простих властивостей мікроклімату та ергономіки простору житлових приміщень квартир.
 • Документ
  Інтегральна оцінка впливу геологічних чинників щодо надійності функціонування магістрального газопроводу
  (КНУБА, 2019) Мазницький, А. С.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Проведено аналіз впливу геологічних чинників на функціонування магістрального газопроводу (МГ). Оцінювання ділянок підвищеної небезпеки на магістральному газопроводі - є основним підготовчим кроком до розрахунку показників екологічного ризику та визначені параметрів напруженодеформованого стану магістрального газопроводу. Виконано обґрунтування безпечної експлуатації трубопровідних систем, що здійснюється за допомогою оцінювання геологічних чинників ризику на ділянках газопроводу. Це дає можливість виділити потенційно небезпечні ділянки МГ для проведення техніко-організаційних заходів щодо убезпечення аварій при експлуатації МГ. Доведено доцільність подальших досліджень та оцінки ризиків трубопровідних систем, з метою отримання достовірної інформації про потенційно небезпечні ділянки МГ.
 • Документ
  Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл
  (КНУБА, 2019) Левківський, Д. В.
  Описано застосування модифікованого методу прямих для визначення напружено-деформованого стану пружних вісесиметричних тіл під дією нестаціонарних теплових впливів. Комбінований чисельоно-аналітичний підхід складається є декількох основних етапів. На першому етапі розрахунку визначається розподіл теплових полів у часі. Для цього проекційним методом знижується вимірність по координаті z , а по координатах r та t використовується явна різницева схема. На другому етапі знижується вимірність диференціальних рівнянь та граничних умов термопружності по координаті z проекційним методом. Для цього використовується система локальних базисних функцій. У результаті отримаємо редуковану систему звичайних диференціальних рівнянь, записаних у формі Коші, що залежать від координати r . Дана гранична задача в кожен момент часу розв’язується чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова. У роботі показано процес зниження вимірності диференціальних рівнянь та виконано загальну постановку початково-граничної задачі.
 • Документ
  Базові моделі та методи інтеграції геопросторових даних в ГІС містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2019) Лященко, А. А.; Черін, А. Г.
  Розглянуто сервіс-орієнтовану архітектуру геоінформаційної системи містобудівного кадастру на основі використання об’єктно-реляційної системи керування базами даних для реалізація сховища даних інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру. Обґрунтовано архітектуру системи інтеграції геопросторових даних з різних джерел в базах даних сховищі даних ГІС містобудівного кадастру на основі технології консолідації даних та обмінних файлів. Розглянуто особливості реалізації процесів вивантаження даних із баз даних джерел, перетворення та завантаження даних з обмінних файлів в сховище даних ГІС містобудівного кадастру з використанням шлюзової бази даних та каталогів класів об’єктів обмінних файлів і об’єктів баз геопросторових даних ГІС містобудівного кадастру. Визначено роль еталонних реєстрів адрес, вулиць та інших пойменованих об’єктів, цифрової топографічної основи та уніфікованих метаданих для інтеграції геопросторових даних на семантичному рівні.
 • Документ
  Поняття «частина земельної ділянки» у вітчизняному та зарубіжному законодавстві
  (КНУБА, 2019) Лапань, І. А.
  Проаналізовано поняття «частина земельної ділянки» у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, показані прогалини та висвітлені спірні питання, що виникають із-за недостатнього визначення даного поняття у вітчизняному земельному законодавстві. Наведено приклади вирішення даних питань у закордонному законодавстві.
 • Документ
  Моделювання спеціальних дискретно представлених поверхонь для пошуку мінімальних транспортних сполучень
  (КНУБА, 2019) Міщенко, О. Г.
  В процесі проектування транспортних сполучень між новими районами та адміністративно-територіальними одиницями, виникає необхідність в мінімізації їх довжин. Така потреба продиктована в першу чергу економічними аспектами будівництва, експлуатації та обслуговування транспортних шляхів, незалежно від того, чи мова йде про автомобільні, чи залізничні, чи інші види шляхопроводів. Проаналізовані деякі підходи до встановлення найбільш оптимальних траєкторії транспортних сполучень засобами комп’ютерного моделювання. При цьому розглядаються різні методи пошуку максимумів та мінімумів функції багатьох параметрів, які використовуються у теорії оптимізації та пропонуються сучасними науковцями. Основна ідея полягає у тому, що при вдалій побудові функції поверхні, яка проходитиме крізь базові лінії нездоланних перешкод на заданому рельєфі (тобто урвищ, водойм, гір та ін.) та у кожній точці матиме найбільший ухил у напрямку найшвидшого спуску від точки початку траєкторії до точки її завершення, можна, користуючись відомими інструментами визначення напрямку зростання або спадання значень поля (висот поверхні), віднайти відповідну траєкторію у дискретній формі. Вирішення даної задачі пропонується реалізовувати на основі методу скінченних різниць або статико-геометричного методу дискретної геометрії, будуючи шукану поверхню у дискретному вигляді, як регулярну сітку, натягнуту між контурами області дослідження та внутрішніх перешкод. Якщо усі вільні вузли цієї сітки ненавантажені, а один єдиний вузол, координати якого співпадають з пунктом призначення, навантажений деякою зосередженою силою, то по аналогії з павутиною дана сітка деформуватиметься, утворюючи такі ухили в кожній точці, які завжди спрямовуватимуть деяку умовну кульку (кинуту в будь-якій точці сітки) до точки із зосередженим навантаженням. Даний підхід дозволяє уникнути вирішення складних інтерполяційних задач, й є дуже простим з точки зору комп’ютерної реалізації.
 • Документ
  Значення містобудівної діяльності при регулюванні землекористування
  (КНУБА, 2019) Михальова, М. Ю.
  Визначено роль містобудівної діяльності при регулюванні землекористування, а також висвітлено актуальні спірні питання щодо неоднозначність ролі містобудівного права та діяльності при регулюванні землекористування.
 • Документ
  Особенности геодезического мониторинга разных строительных конструкций
  (КНУБА, 2019) Исаев, А. П.; Гуляев, Ю. Ф.; Чуланов, П. А.
  Оцениваются особенности работы геометрически неизменяемых статически определимых и статически неопределимых систем для организации геодезического мониторинга несущих строительных конструкций.
 • Документ
  Рекомендації щодо пластичного вирішення фасадів багатоповерхових житлових будинків
  (КНУБА, 2019) Козлова, Н. В.
  Викладено загальні рекомендації щодо пластичного вирішення фасадів багатоповерхових житлових будинків для м.Києва.