Вип. 70

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5932

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 32
 • Документ
  Аналіз проблем впровадження сталого розвитку в Карпатському Єврорегіоні
  (КНУБА, 2019) Петраковська, О. С.; Беспалько, С. І.; Воронюк, Ю. Ю.
  Розглянуто характерні проблеми реалізації концепції сталого розвитку, що була закріплена Рамковою конвенцією про охорону і сталий розвиток Карпат. Досліджено міжнародну і національну нормативно-правові бази імплементації цілей сталого розвитку та прогалини в них. Проаналізовано основні характеристики досліджуваної території. Запропоновано перелік першочергових заходів та рекомендацій для органів державної влади, місцевого самоврядування, профільних спеціалістів, установ та організацій і всіх зацікавлених осіб, зокрема налагодження співпраці та обміну інформацією між всіма органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері використання всіх видів природних ресурсів із залученням міжнародних організацій, що вивчають цю тему.
 • Документ
  Теоретико-множинний підхід до формалізації основних елементів геоінформаційного моніторингу
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, І. М.; Денисюк, Б. І.
  Розвивається нове поняття - система геоінформаційного моніторингу. Визначені основні компоненти системи геоінформаційного моніторингу, визначена структура та взаємозв’язок понять інформаційного простору, поля, середовища та інформаційної ситуації геоінформаційного моніторингу. Показано перевагу геоінформаційного моніторингу в частині більшої систематизації та деталізації просторової інформації. Проаналізовано зміст і ознаки інформаційного простору, поля, середовища, ситуації геоінформаційного моніторингу. Показана якісна різнорідність вживаних понять. Показано, що інформаційна ситуація може бути середовищем для об’єкта управління. Показано, що просторова інформаційна ситуація сама може бути об’єктом управління.
 • Документ
  Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів
  (КНУБА, 2019) Панова, О. В.; Халмурадов, Б. Д.; Ходаковський, О. В.; Азнаурян, І. О.
  Розроблений та досліджений текстильний матеріал з різною концентрацією металевої екрануючої субстанції для захисту від техногенних електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Запропонована технологія виготовлення захисного одягу для працюючих при експлуатації високочастотного радіотехнічного обладнання. Розраховані коефіцієнти екранування захисних матеріалів електромагнітного поля ультрависокої частоти та магнітного поля наднизької частоти з урахуванням сучасних державних стандартів України та Міжнародних стандартів з електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності технічних засобів. Представлено практичне застосування та переваги даної розробки на виробництві у якості захисту працюючих від електромагнітних полів і для захисту чутливого електричного та електронного обладнання різноманітного призначення шляхом екранування. Надано рекомендації по удосконаленню експлуатації спеціального одягу без зниження його захисних екрануючих елементів.
 • Документ
  Прилад для виміру пропускної здатності каналізаційних колекторів
  (КНУБА, 2019) Павлов, Є. І.; Ліфанов, О. М.
  Розглянуто фактори, що є найважливішими для виміру витрат в каналізаційних колекторах. Сконструйовано сприймаючий елемент та прилад для фіксації рівня наповнення колекторів з урахуванням особливостей стічних вод. Детально описана конструкція регіструючого пристрою з автономним живленням.
 • Документ
  Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2019) Осипова, А. О.
  В основу методики формування раціональних рішень ревіталізації (комплексного оздоровлення) процесів будівельного виробництва покладені принципи комплексності та системності. Вибір рішень здійснюється на принципах наукової обґрунтованості вихідної системи можливих рішень, поетапного синтезу оптимальних рішень та багатокритеріальності. Під час вибору використовуються обґрунтована система рекомендацій і рішень: категорії об’єктів довкілля, що руйнуються, типові будівельно-екологічні ситуації, головні джерела забруднення і негативних впливів, питомі обсяги викиду та рівні впливу, класифікація факторів що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва та їх типова структура. Схема методики проектування організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва включає чотири взаємопов’язаних етапи, що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний синтез оптимальних рішень.
 • Документ
  Людський потенціал як чинник формування сталого розвитку міст
  (КНУБА, 2019) Осипенко, К. В.
  Розглянено людський потенціал як чинник формування сталого розвитку міст України, сформовано засади формування чинників якісного людського ресурсу, виявлено передумови принципів збалансованого розвитку суспільства, запропоновано механізми вирішення проблеми в соціальній підсистемі.
 • Документ
  Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів
  (КНУБА, 2019) Смілка, В. А.
  Методологія ведення містобудівного моніторингу земель населених пунктів базується на сукупності наукових методів дослідження предметної області, зокрема множини характеристик та явищ середовища населених пунктів. До теоретичних методів моніторингу можна віднести екстраполяцію, класифікацію, узагальнення, формалізацію. До емпіричних методів моніторингу відносяться вимірювання, методи документалістики, експеримент, органолептичні методи, порівняння, розрахунково-аналітичні методи, спостереження. Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів формується завдяки ряду наукових підходів, зокрема геоінформаційного, кваліметричного, цільового, економетричного підходів.
 • Документ
  Міське господарство
  (КНУБА, 2019) Сингаївська, О. І.; Васильєва, Г. Ю.; Уcова, О. С.; Чередніченко, П. П.
  Розглянуто навчальний посібник д.т.н., професора Національного університету водного господарства та природокористування Ткачука О.А. «Міcьке господарство» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Міське будівництво і господарство». В посібнику наведені основні поняття та принципи формування структури міського господарства, управління його об’єктами і підсистемами, планування розвитку виробничої інфраструктури міського господарства. Розглянуто питання передумов та проблем розвитку міст, сучасних тенденцій та методів управління, техніко-економічних показників розвитку підрозділів міського господарства, соціально-економічних основ формування життєвого середовища, ведення містобудівного моніторингу.
 • Документ
  Законодавча база України щодо участі громадськості в здійсненні містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2019) Савчук, І. І.
  Проведено моніторинг та аналіз основних законів України та інших законодавчих документів, які містять інформацію про роль, місце та значущість громадськості в здійсненні містобудівної діяльності, шляхи впливу на прийняття важливих рішень в містобудуванні, коригування на затвердження містобудівної документації.
 • Документ
  Аналіз становлення системи менеджменту якості: перспективи розвитку в Україні
  (КНУБА, 2019) Савчук, І. А.
  Розглянуто сутність, особливості та досягнення основних етапів розвитку систем управління якістю. Проаналізовано досвід становлення систем управління якістю в Україні від часів СРСР до здобуття незалежності. Розглянуто досвід впровадження та функціонування систем управління якістю на прикладі Японії. Визначено необхідність впровадження систем менеджменту якості на підприємствах для збільшення кількості міжнародних ринків збуту та поліпшення в економіці країни.