Вип. 1

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Микропроцессоры и управление потоками жидкости и газов
  (КНУБА, 2001) Григоровський, Є. П.
  Проектирование, расчет и исследование сетевых систем теплогазоснабжения в настоящее время рационально выполнять с привлечением современных средств вычислительной техники. В статье дается краткая характеристика и методика построения на базе современных полупроводниковых микропроцессорных устройств.
 • Документ
  Централизованная система локального газоснабжения потребителей сжиженным углеводородным газом (суг) от геотермальных установок (гту)
  (КНУБА, 2001) Енин, П. М.
  В статье изложено новое направление газоснабжения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) за счет использования возобновляемого источника тепловой энергии — теплоты приповерхностных слоев Земли для целей регазификации СУГ.
 • Документ
  Тепловіддача керамічного циліндра малого діаметра при поперечному обтіканні його потоком повітря
  (КНУБА, 2001) Худенко, А. А.; Кириченко, М. А.
  Розглянуто дослідження тепловіддачі керамічного циліндра малого діаметра в поперечному потоці повітря. Отримані в дослідах високі коефіцієнти тепловіддачі керамічного циліндра малого діаметра підтверджують можливість інтенсифікації процесів теплообміну. Наведено критерійну залежність для розрахунку тепловіддачі керамічного циліндра (трубки) малого даіметра. В роботі приведена критерійна залежність для розрахунку тепловіддачі керамічного циліндра (трубки) малого діаметра.
 • Документ
  Ексергетична оцінка ефективності теплових насосів в системах використання вторинних енергоресурсів
  (КНУБА, 2001) Степанов, М. В.; Александрук, Ю. П.
  Розглянуто метод ексергетичного аналізу систем енергоспоживання, який дає можливість оцінювати якість використовуваної енергії, її працездатність. Ексергетичний коефіцієнт корисної дії на відміну від термічного більш правильно характеризує ефективність теплотехнічних установок в системах тепловикористання та ступінь їх досконалості. Це стосується і систем з тепловими насосами для використання низькотемпературних джерел енергії.
 • Документ
  Дослідження процесів руху і теплообміну рідини і насиченої водяної пари в кільцевих мікроканалах
  (КНУБА, 2001) Малкін, Е. С.; Тимощенко, А. В.
  У статті запропоновано опис експериментального стенду і методики проведення експерименту для дослідження процесів руху і теплообміну рідини різного ступеня перегрівання та насиченої водяної пари у кільцевому мікроканалі.
 • Документ
  Кабельная система "Теплый пол" распределение потоков тепла
  (КНУБА, 2001) Михин, С. Г.; Медведев, О. В.
  Рассмотрены вопросы эффективности применения теплоизолятора для кабельных систем подогрева поверхности пола, систем «теплый пол» и уравнения распределения потоков тепла вверх-вниз от греющего кабеля. Приведены графики распределения потоков тепла для теплоизолятора различной толщины и разных наружных температур.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства
  (КНУБА, 2001) Григоровський, Є. П.; Хоптій, В. Я.
  Розглянуто методи ефективності використання енергетичних ресурсів на прикладі управління технологічними процесами в умовах паросилового господарства Київського комбінату будіндустрії. Подано резерви зниження використання палива в котельних установках. Розкрито деякі особливості, які потрібно враховувати при розробці приладів та систем автоматизованого контролю температури деяких середовищ при виконанні відповідних технологічних процесів паросилового господарства
 • Документ
  Нові тенденції підвищення ефективності опалювальних приладів
  (КНУБА, 2001) Малкін, Е. С.; Гламаздін, П. М.
  Розглянуто аналіз процесів теплообміну сучасних опалювальних приладів. Для забезпечення можливості коректного порівняння приладів при близьких характеристиках запропоновано порівняти їх за здатністю забезпечувати мінімальне розрегулювання системи опалення на протязі опалювального сезону та роботу системи при найбільш економічному графіку температур теплоносія. Показано, що найбільш перспективними приладами є такі, що суміщують особливості радіаторів і конвекторів.
 • Документ
  Переваги контактної камери з регулярною гофрованою насадкою
  (КНУБА, 2001) Барановська, С. В.
 • Документ
  Експериментальне дослідження вакуумованого колектора сонячної енергії для геліосистем теплопостачання
  (КНУБА, 2001) Швачко, М. В.; Приймак, А. В.
  Значне підвищення цін на паливо та підвищення вимог до охорони навколишнього середовища змушують прогнозувати більш широке розповсюдження систем сонячного теплопостачання на території України. Перспективними є плоскі колектори із селективним поглинаючим покриттям і скляні трубчасті колектори з вакуумною ізоляцією. Дослідження вакуумованого колектора сонячної енергії з різними типами концентраторів наведені на експериментальному стенді. Результати досліджень представлені в графічному вигляді у порівнянні з іншими вакуумованими колекторами
 • Документ
  Дослідження повітряних потоків місцевих всмоктувачів
  (КНУБА, 2001) Жуковський, С. С.; Зінич, П. Л.; Черноус, О. В.; Кулиняк, О. Р.
  Виконано експериментальні дослідження розподілення швидкостей і статичних тисків повітряних потоків місцевих всмоктувачів різної поперечної форми. Виявлено, що зона дії статичних тисків є меншою за зону дії відносних швидкостей при їх взаємопов 'язаності. Зіставлення результатів досліджень ефективності роботи місцевих всмоктувачів показало найвищу ефективність еліптичних всмоктувачів. Наведено аналітичні залежності для розрахунку основної швидкості і довжини зони дії місцевих всмоктувачів, що дає змогу оптимізовувати їх як за кількістю всмоктуваного повітря, так і за конструктивною формою.
 • Документ
  Аналітичні розв'язування рівномірного роздавання вентиляційного повітря повітропроводами постійного поперечного перерізу зі змінною по висоті щілиною або отворами змінної площі
  (КНУБА, 2001) Зінич, П. Л.; Трофімович, В. В.
  Наведено аналітичний розрахунок висоти припливної щілини та площі отворів для виходу повітря в будь-якому незмінному за площею поперечному перерізі кінцевого повітропроводу рівномірного по довжині роздавання повітря припливної системи вентиляції з механічним збудженням. В основу аналітичного розв’язання задачі рівномірності роздавання вентиляційного припливного повітря покладено рівняння Бернуллі.
 • Документ
  Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями
  (КНУБА, 2001) Корбут, В. П.; Давиденко, Б. В.
  Розроблено прямий метод розв 'язання системи різницевих рівнянь для двовимірних задач руху повітря та конвективного теплообміну у приміщенні, що містить джерела теплонадходжень. Метод придатний для розв’язування задач в одно- та багатозв’язних областях за будь-яких граничних умов.
 • Документ
  Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів
  (КНУБА, 2001) Довгалюк, В. Б.
  Запропоновано для розрахунку повітрообміну та розробки систем вентиляції грячих цехів застосовувати теплові моделі, які передбачають заміну частини джерел теплонадходжень еквівалентними тепловіддаючими поверхнями. При заміні фактичних атеплових джерел еквівалентними джерелами необхідне виконання умови рівності загальної кількості теплоти фактичних теплових та еквівалентних джерел і співвідношення променистої та конвективної складової теплообміну. Розглянуто вплив планування об'єму приміщень, розміщення робочих площадок та обладнання на формування, розвиток та параметри конвективних потоків від вертикальних циліндричних теплових джерел.
 • Документ
  Експериментальні дослідження параметрів повітря в системі локального мікроклімату в розсадних відділеннях теплиць
  (КНУБА, 2001) Малкін, Е. С.; Чепурна, Н. В.
  Наведено аналіз існуючих централізованих систем створення мікроклімату в розсадних відділеннях теплиць. Показано перспективність запропонованої децентралізованої системи створення локального мікроклімату в зоні росту розсади. Викладено методику експериментальних досліджень температури, вологості та швидкості повітря у блоці локальної системи. Наведено результати досліджень температурного поля.