Вип. 64

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Методика оцінки ефективності використання міських територій
  (КНУБА, 2017) Мамедов, А. М.; Денисенко, Н. О.
  В статті розглянуто актуальні питання визначення ефективності використання земельних ділянок в місті. На основі узагальнення існуючих методик запропоновано, обґрунтовано та апробовано методику оцінки ефективності використання міських територій з урахуванням інтересів міста, населення та інвестора.
 • Документ
  Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад)
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  Розглянуто особливості формування агломерацій як об’єднань нових структурних одиниць системи розселення утворених в процесі децентралізації країни – територіальних громад. Зроблена спроба обгрунтувати необхідність розробки нового виду проектних робіт на місцевому рівні.
 • Документ
  Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  Розглянуто наукові основи та організаційно-технологічне забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд, а також теоретичні методи розрахунку істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту на основі критеріального базису екологічної безпеки в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва відповідно до нормативно- технічних вимог, за умови виконання яких відходи, що утворюються протягом життєвого циклу об’єкта, придатні до подальшого ресурсному або енергетичному використанню при мінімальних витратах ресурсів.
 • Документ
  Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу
  (КНУБА, 2017) Фомінська, Є. М.; Гринь, К. В.
  Здійснено критичний аналіз основних методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій. Сформульовано основні принципи оцінки ефективності інвестицій. Акцентовано увагу на недоліках традиційного розрахунку показника NPV (чистої поточної вартості активів), що не враховує обсяг розподіленого капіталу. Розглянуто особливості застосування показників IRR та NPV в умовах виникнення протиріччя. За результатами аналізу з’ясовано необхідність урахування ризиків інвестування, що стимулюватиме інвестиційний процес у сфері будівельних проектів.
 • Документ
  Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем
  (КНУБА, 2017) Устінова, І. І.
  Розглянуто умови та етапи виникнення фрактально вкладеної множини концентричних зон доступності міст. Кількість «рівнів вкладеності» цієї множини залежить від статусу та привабливості міст.
 • Документ
  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах"
  (КНУБА, 2017) Татарченко, Г. О.; Дьомін, М. М.; Чередніченко, П. П.
  Подано інформацію про Всеукраїнську науково-практичну інтернет- конференцію "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", проведену в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в місті Сєвєродонецьку..
 • Документ
  Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі
  (КНУБА, 2017) Скочко, В. І.
  Розкриваються базові принципи побудови дискретних образів плоских кривих ліній, рівняння яких записані у неявній формі. В контексті вирішення даної проблеми виконується порівняльний аналіз спеціального алгоритму застосування методу скінченних різниць у поєднанні з базовими співвідношеннями диференціальної геометрії, а також алгоритму побудови дискретної математичної моделі деякої сітчастої структури на площині з подальшим системним корегуванням форми цієї моделі шляхом перерозподілу величин параметрів жорсткості її ланок. Корегування здійснюється таким чином, щоб у результаті координати кожного із наперед визначеної множини вузлів дискретної моделі задовільнили відомому рівнянню плоскої кривої. Також проаналізовані переваги запропонованого підходу перед чисельним методом скінченних різниць.
 • Документ
  Багатофакторний аналіз планувального рішення перетинів міських магістралей
  (КНУБА, 2017) Селезньова, О. С.
  Визначені дефініції категорій груп показників для техніко-економічної оцінки проектних рішень на вулично-дорожній мережі міст. Запропоновані основні принципи методики техніко-економічної оцінки таких проектів.
 • Документ
  Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель
  (КНУБА, 2017) Самойлович, В. В.
  Розглянуто особливості і види сонячних батарей, проаналізовано сучасний досвід їх застосування в житлових і громадських будівлях, наведені приклади використання сонячних батарей в якості елементів опорядження будівель.
 • Документ
  Удосконалення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для обслуговування туристів (на прикладі м. Чернівці)
  (КНУБА, 2017) Рейцен, Є. О.; Зазуляк, В. В.
  Розглядається класифікація маршрутів за складністю і оцінка привабливості міжнародних туристични маршрутів за 10-бальним рейтингом.
 • Документ
  Удосконалення функціонування об’єктів транспортної інфраструктури в м. Біла Церква
  (КНУБА, 2017) Рейцен, Є. О.; Долгополова, Н. Г.
  Досліджуються основні методи удосконалення транспортної інфраструктури, пов’язані з туризмом і методика отримання вихідних даних для реконструкції транспортних вузлів.
 • Документ
  Оптимізація туристських маршрутів у Подільському районі міста Києва
  (КНУБА, 2017) Рейцен, Є. О.; Барна, М. І.
  Розглядаються методи організації нових туристських маршрутів із задіянням різних видів міського пасажирського транспорту. Аналізується досвід кафедри міського будівництва КНУБА з удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури Подолу.
 • Документ
  Принципи управління міськими територіями з урахуванням сучасних проблем інженерної підготовки їх перетворення
  (КНУБА, 2017) Прусов, Д. Е.
  Розглядаються принципи управління міськими територіями для планування їх перетворення та прогнозування наслідків на основі аналізу сучасних проблем інженерної підготовки.
 • Документ
  Особливості державної реєстрації санітарно-захисних зон в Україні
  (КНУБА, 2017) Петраковська, О. С.; Трегуб, М. В.; Трегуб, Ю. Є.
  Систематизовано чинні вимоги до реєстрації земельних ділянок та прав на них. Визначено необхідність реєстрації санітарно-захисних зон в Україні, як одного з виду обмеження. На підставі чинного порядку реєстрації земельних ділянок та прав на них розроблені пропозиції щодо процедури державної реєстрації обмежень земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень в Державному реєстрі прав.
 • Документ
  Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб
  (КНУБА, 2017) Петраковська, О. С.; Михальова, М. Ю.
  Проведений аналіз закордонного досвіду впровадження на ринок комерційної нерухомості та досвіду українських науковців в питаннях оцінки ефективності земель. Розроблена структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб, в якій проілюстрований взаємозв'язок інтересів територіальної громади, інвесторів і власників/користувачів земельних ділянок.
 • Документ
  Фактори впливу на формування земельних ділянок міжнародних автомобільних транспортних коридорів
  (КНУБА, 2017) Петраковська, О. С.; Ємець, О. А.
  Узагальнено та структуризовано чинники, що впливають на формування земельних ділянок міжнародних автомобільних транспортних коридорів. Виділено шість основних груп факторів: природні, законодавчо-нормативні, просторові, економічні, соціальні та екологічні. Група законодавчо- нормативних чинників представлена двома складовими: міжнародним регулюванням і національним.
 • Документ
  Прагматичний пiдхiд до використання концепції метаболізму міського середовща
  (КНУБА, 2017) Патракеєв, І. М.; Зібров, В. В.
  Розглянута в статті концепція метаболізму міського середовища допоможе в проведенні досліджень за такими напрямками як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежності від копальних природних ресурсів. Сутність концепції полягає в тому, що міське середовище є живий організм, в якому безперервно відбуваються перетворення та трансформація енергетичних, речових та інформаційних потоків. Методи та моделі процесів метаболізму дозволять реалізувати на практиці концепцію сталого розвитку міського середовища, яка є розвитком вчення В. І. Вернадського про ноосферу.
 • Документ
  Використання данних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області
  (КНУБА, 2017) Осєтрін, М. М.; Беспалов, Д. О.; Тацій, М. П.
  Приводиться методологія визначення рухомості шляхом збору та аналізу даних мобільного оператора.
 • Документ
  Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку
  (КНУБА, 2017) Носенко, Г. А.; Драгомирова, Г. А.
  Розглянуті проблеми формування сучасного ландшафтного середовища прибережних територій міста на основі історико-культурних факторів.
 • Документ
  Спрощена просторова модель економіко-транспортних взаємозв’язків між найбільшими європейськими столицями
  (КНУБА, 2017) Мітягін, А. О.; Мамедов, А. М.
  У даному дослідженні проводиться аналіз взаємодії найбільш заселених столиць Європи з метою дослідження економіко – транспортних взаємозв’язків між ними. Керуючись принципами побудови гравітаційних моделей змоделюємо замкнену систему та перевіримо отриманні розрахунки на чутливість до реально існуючої просторової системи. Проте побудована просторова система не буде відповідає на питання, як покращити вже існуючу систему, натомість математично моделюватиме поведінку окремо взятих об’єктів цієї системи.