Вип. 64

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/202

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  Методика оцінки ефективності використання міських територій
  (КНУБА, 2017) Мамедов, А. М.; Денисенко, Н. О.
  В статті розглянуто актуальні питання визначення ефективності використання земельних ділянок в місті. На основі узагальнення існуючих методик запропоновано, обґрунтовано та апробовано методику оцінки ефективності використання міських територій з урахуванням інтересів міста, населення та інвестора.
 • Документ
  Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад)
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  Розглянуто особливості формування агломерацій як об’єднань нових структурних одиниць системи розселення утворених в процесі децентралізації країни – територіальних громад. Зроблена спроба обгрунтувати необхідність розробки нового виду проектних робіт на місцевому рівні.
 • Документ
  Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  Розглянуто наукові основи та організаційно-технологічне забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд, а також теоретичні методи розрахунку істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту на основі критеріального базису екологічної безпеки в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва відповідно до нормативно- технічних вимог, за умови виконання яких відходи, що утворюються протягом життєвого циклу об’єкта, придатні до подальшого ресурсному або енергетичному використанню при мінімальних витратах ресурсів.
 • Документ
  Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу
  (КНУБА, 2017) Фомінська, Є. М.; Гринь, К. В.
  Здійснено критичний аналіз основних методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій. Сформульовано основні принципи оцінки ефективності інвестицій. Акцентовано увагу на недоліках традиційного розрахунку показника NPV (чистої поточної вартості активів), що не враховує обсяг розподіленого капіталу. Розглянуто особливості застосування показників IRR та NPV в умовах виникнення протиріччя. За результатами аналізу з’ясовано необхідність урахування ризиків інвестування, що стимулюватиме інвестиційний процес у сфері будівельних проектів.
 • Документ
  Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем
  (КНУБА, 2017) Устінова, І. І.
  Розглянуто умови та етапи виникнення фрактально вкладеної множини концентричних зон доступності міст. Кількість «рівнів вкладеності» цієї множини залежить від статусу та привабливості міст.
 • Документ
  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах"
  (КНУБА, 2017) Татарченко, Г. О.; Дьомін, М. М.; Чередніченко, П. П.
  Подано інформацію про Всеукраїнську науково-практичну інтернет- конференцію "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", проведену в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в місті Сєвєродонецьку..
 • Документ
  Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі
  (КНУБА, 2017) Скочко, В. І.
  Розкриваються базові принципи побудови дискретних образів плоских кривих ліній, рівняння яких записані у неявній формі. В контексті вирішення даної проблеми виконується порівняльний аналіз спеціального алгоритму застосування методу скінченних різниць у поєднанні з базовими співвідношеннями диференціальної геометрії, а також алгоритму побудови дискретної математичної моделі деякої сітчастої структури на площині з подальшим системним корегуванням форми цієї моделі шляхом перерозподілу величин параметрів жорсткості її ланок. Корегування здійснюється таким чином, щоб у результаті координати кожного із наперед визначеної множини вузлів дискретної моделі задовільнили відомому рівнянню плоскої кривої. Також проаналізовані переваги запропонованого підходу перед чисельним методом скінченних різниць.
 • Документ
  Багатофакторний аналіз планувального рішення перетинів міських магістралей
  (КНУБА, 2017) Селезньова, О. С.
  Визначені дефініції категорій груп показників для техніко-економічної оцінки проектних рішень на вулично-дорожній мережі міст. Запропоновані основні принципи методики техніко-економічної оцінки таких проектів.
 • Документ
  Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель
  (КНУБА, 2017) Самойлович, В. В.
  Розглянуто особливості і види сонячних батарей, проаналізовано сучасний досвід їх застосування в житлових і громадських будівлях, наведені приклади використання сонячних батарей в якості елементів опорядження будівель.
 • Документ
  Удосконалення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для обслуговування туристів (на прикладі м. Чернівці)
  (КНУБА, 2017) Рейцен, Є. О.; Зазуляк, В. В.
  Розглядається класифікація маршрутів за складністю і оцінка привабливості міжнародних туристични маршрутів за 10-бальним рейтингом.