Вип. 99

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Numerical solution of the problem of porous solids vibration
  (КНУБА, 2017) Каrа, І. D.
  In this paper vibration of fluid-saturated porous solids under the equal distribution load is studied using two different approaches. One of them is analytical way. Biot’s equations in terms of displacement, pore pressure, porosity and effective densities are used for one-dimensional column. Using boundary conditions analytical expressions for parameters of stress-strain state: the solid and fluid displacements and stresses are obtained. Another way is Boundary Integral Equation Method. Equilibrium equations for 3-D linear dynamic poroelasticity are presented. Also required components of fundamental solution tensors as weighting displacement fields are obtained and analyzed with the help of the analogy between poroelastisity and thermoelastisity. The solution of the porous solid vibration problem for two types of boundary conditions is presented in the figures. Graphs present the comparison of the normalized solid displacement u3 at the top and normalized pressure σ33 in elastic region and in porous solid of poroelastic region depending on frequency ω that are computed using Boundary Integral Equation and analytical methods. Figures show that graphs of the displacements and pressure in poroelastic and elastic region have the same character but different values. The numerical solution of this problem was calculated using material properties which are corresponding to the Barea Sandstone. It shows that massive porous bodies cannot be modeling as homogeneous elastic media but it is necessary to use two phase model and equations of poroelasticity. Since the agreement between the BEM results and the analytical solution is good so such an approach can be used for development and testing of numerical techniques for analyzing of 3-D porous solids vibration.
 • Документ
  Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації
  (КНУБА, 2017) Гревцев, О. К.; Селіванова, Н. Ю.
  Отримано точний розв’язок рівнянь теорії пружності для круглих плит з осесиметричним навантаженням. Розглянута задача згину круглих плит, які перебувають під дією нормально доданих сил до будь-якого закону навантаження і з будь-якими типами їх опирання. Показано, що згин круглої плити під дією осесиметричного навантаження веде до зміни температурного поля.
 • Документ
  Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі
  (КНУБА, 2017) Лук’янченко, О. О.; Ворона, Ю. В.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
  Розроблена методика моделювання стохастичного поведінки пружних систем при сейсмічному впливі на основі теорій і методів вейвлет-аналізу, нелінійної механіки, скінченних елементів. Виконано імовірнісне моделювання сейсмічного впливу із заданою магнітудою і максимальною амплітудою горизонтальної сейсмічної хвилі за допомогою статистичного підходу Руіза, Пензієна та теорії рухомих хвиль. Врахована поперечна згинальна хвильова реакція системи у вигляді початкової недосконалості форми. За наявності реального запису прискорення і переміщення грунту імовірнісне моделювання сейсмічного впливу виконується за допомогою вейвлет-аналізу та теорії рухомих хвиль. Розв'язана тестова задача про нестаціонарні стохастичні коливання вертикального пружного стержня при сейсмічному впливі різної магнітуди за допомогою прямого методу чисельного інтегрування Рунге-Кутти четвертого порядку. Оцінено вплив хвильової реакції та осьової стискаючої сили на статичні і динамічні характеристики стержня. Виконано вейвлет-аналіз реакцій стержня на сейсмічний вплив в частотно-часовому просторі.
 • Документ
  Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості
  (КНУБА, 2017) Максим’юк, Ю. В.
  Розглянута проблема комплексного моделювання зміни властивостей матеріалу взалежності від фізичної і геометричної нелінійності для чисельного моделювання формозмінення тонкостінних масивних та комбінованих вісесиметричних тіл. На основікласичних робіт викладені основні поняття, індиферентність тензорів деформацій,напружень та їх прирощень при умові енергетичної сполученості при опису процесу формозмінення.
 • Документ
  Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба
  (КНУБА, 2017) Гужевський, І. В.; Солодей, І. І.
  В роботі проведено аналіз сучасного стану проблеми вивчення механічних аспектів ендопротезування кульшового суглоба. Особливу увагу приділено питанням вибору фізико-механічних характеристик матеріалів, критеріїв міцності, моделі навантаження та умов закріплення. Наведені результати розгляду низки розрахункових схем, які дозволили окреслити подальші кроки при пошуку найбільш ефективних шляхів розвитку означених біомеханічних моделей.
 • Документ
  Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Чепурна, О. О.
  Розглянуті основні вихідні параметри задач механіки руйнування та існуючі методики розрахунку для неоднорідних просторових тіл з тріщинами в умовах нелінійних динамічних впливів.
 • Документ
  Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень
  (КНУБА, 2017) Гайдайчук, В. В.; Мозговий, В. В.; Заєць, Ю. О.; Шевчук, Л. В.
  Поставлена задача про визначення напружено-деформованого стану шаруватого напівпростору під дією транспортних навантажень. Побудована скінченно-елементна модель пружної деформації масиву, виконаний комп'ютерний аналіз системи. Показано, що найнебезпечніші для покриття напруження розтягу локалізуються у нижній зоні шарів із монолітних матеріалів.
 • Документ
  A methodology of determining of parameter j* in discrete models of finite element method
  (КНУБА, 2017) Bazhenov, V. A.; Pyskunov, S. О.; Shkryl, О. О.
  Based on the method of reactions, a technique for determining of the parameter J * by the method of subdomain moving in discrete models of finite element method (FEM) has been developed. A number of test problems solved. The obtained results confirm the effectiveness of the technique.
 • Документ
  Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Ворона, Ю. В.; Лізунов, П. П.; Пискунов, С. О.; Шишов, О. В.
  Висвітлюється історія заснування і розвитку наукової школи будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, зародження якої пов’язується із створенням у 1961 р. науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій. Прослідковано основні етапи шляху, пройденого науковим колективом лабораторії, на базі якої згодом був створений НДІ будівельної механіки. Зазначається, що основними задачами наукової школи були і є розробка орієнтованих на використання комп’ютерної техніки методів та алгоритмів чисельного аналізу для розв'язання задач механіки деформівних тіл, а також розробка автоматизованих систем розрахунку конструкцій у різних галузях техніки. Підкреслено тісний зв’язок науково дослідних робіт з навчальним процесом кафедри будівельної механіки.
 • Документ
  Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень
  (КНУБА, 2017) Чибіряков, В. К.; Кривенко, О. П.; Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Запропоновано алгоритм дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методику побудовано на основі розробленої авторами скінченноелементної моделі тонкої пружної оболонки з різними геометричними особливостями за товщиною і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Дано кількісне обґрунтування методу. Виконано порівняння розв’язків з теоретичними даними та результатами розрахунків, отриманими за програмним комплексом Scad.
 • Документ
  Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system
  (КНУБА, 2017) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.
  Lyapunov exponents are ones of the most important characteristics for the definition of the dynamical system state. Their estimation for nonsmooth discontinuous system that is vibroimpact system has got certain difficulties. We study their calculation by following the evolution of two nearby orbits in phase space and use three formulas for such estimation. We check this calculation for three different oscillatory regimes: periodic, quasi-periodic and chaotic. We also define the largest Lyapunov exponent by Benettin’s algorithm and compare obtained results.
 • Документ
  Analysis of the effect of the Ho Chi Minh City Tunnel settlement on the adjacent buildings
  (КНУБА, 2017) Nguyen Anh Tuan; Tran Duc Chinh; Nguyen Thanh Dat
  The paper aims to studying the effect of settlement of the Ho Chi Minh City Tunnel in soft soil condition on the nearby buildings due to tunneling by the Finite Element Method using Plaxis 3D Tunnel.
 • Документ
  Визначення максимального значення навантаження стиснутої ортотропної оболоноки в умовах випадкової, нечіткої і неточної інформації
  (КНУБА, 2017) Бараненко, В. О.; Волчок, Д. Л.
  В даній роботі розглядається задача визначення максимального значення стискаючої сили стиснутої ортотропної циліндричної оболонки при одночасному виконанні умов трьох граничних станів (міцності, загальної та місцевої втрати стійкості) в умовах неповної інформації. Оболонка виконана із склопластику, армованого в двох взаємно перпендикулярних напрямах, які співпадають з осьовим та окружним напрямками. В роботі наведено результати впливу характеристик інформаційної гранули тої чи іншої невизначеності на оптимальні розв’язки. Розроблено алгоритм реалізації поставлених оптимізаційних моделей. Наведено числові приклади.