Вип. 28

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи
  (КНУБА, 2012) Терновий, Віталій Іванович; Молодід, Олександр Станіславович
  У статті наведено результати досліджень впливу наявності ґрунтовки, площі контактного шару та вологості основи на створення тріщин, міцність на стиск, міцність зчеплення з основою та пористість запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки. The results of studies of the impact the presence of a primer, the area of contact layer and moisture basis to create cracks, compressive strength, the strength of adhesion to the base and the porosity of the proposed restoration tsemyankovoyi plaster.
 • Документ
  Експериментальні дослідження напружень і деформацій опорного обладнання автомобільного крану
  (КНУБА, 2012) Заліско, Ігор Ігорович
  Визначено розподіл напруження і деформацій в опорних елементах автомобільного крану в залежності від власної ваги та зовнішніх навантажень за різних умов робочого процесу крана. It also decreed the distribution of stress and strain in the reference cell car crane depending on their weight and external loads under various conditions workflow crane.
 • Документ
  Оцінка експлуатаційних режимів автокранів
  (КНУБА, 2012) Коваленко, С. О.
  Визначені основні показники роботи автокранів та здійснена їх оцінка. The main performance of the truck cranes was determined and their valuation was implemented.
 • Документ
  Оцінка та аналіз моделей і методів прийняття ефективних рішень при оптимізації рівня механізації будівельних організацій
  (КНУБА, 2012) Шаляпіна, Тетяна Сергіївна
  Здійснено аналіз методів та моделей прийняття ефективних рішень при формуванні оптимального складу машин і механізмів будівельної організації. The analysis methods and models of effective decision-making in the formation of the optimal composition of machines and mechanisms for building organization was carried out.
 • Документ
  Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів
  (КНУБА, 2012) Сівко, Володимир Йосифович; Кузьмінець, Микола Петрович
  Викладена методика вдосконалення динамічних параметрів касетних установок, що отримала практичну перевірку і задовільну оцінку у виробничих умовах. Це дозволило удосконалити технологію виготовлення виробів у касетних установках за рахунок оптимізації напружено-деформованого стану бетонної суміші в робочій зоні та розробки принципової схеми збудження коливань роздільного листа і збільшення його динамічних параметрів. Expounded method of perfection of dynamic parameters of the cassette settings, which got practical verification and satisfactory estimation in production terms. It allowed to perfect technology of making of wares in the cassette settings due to optimization of the tense-deformed state of concrete mixture in a working area and development of principle chart of excitation of vibrations of separate letter and increase of his dynamic parameters.
 • Документ
  Обгрунтування вибору геометричних та динамічних параметрів моделювання різання грунту наконечником з консоллю
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Леонід Євгенійович; Пристайло, Микола Олексійович
  В статті доведено, що при проведенні лабораторних досліджень по різанню грунту наконечником з консоллю доцільно використовувати модель грунту, зокрема парафін, та визначено параметри моделі наконечника. This article has shown that during laboratory tests on soil cutting tip of cantilever installed cutting edge appropriate to use a model of soil including paraffin and defined geometric parameters of the model tip.
 • Документ
  Стадії та етапи проведення оцінки нерухомості
  (КНУБА, 2012) Нестеренко, Ірина Сергіївна
  Наведено основні стадії та етапи проведення оцінки нерухомості на вторинному ринку, використання яких дозволять визначати більш вірогідну вартість об’єктів. The main stages over and stages of carrying out an assessment of real estate are given in the secondary market which use will allow to define the most probable cost of object.
 • Документ
  Основні положення методики вибору технології піднімання укрупнених надважких і великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор
  (КНУБА, 2012) Черненко, Костянтин Віталійович
  В роботі розглядаються напрямки і наводяться основні положення методики підвищення ефективності великоблочного монтажу при спорудження одноповерхових будівель і споруд шляхом удосконалення технології піднімання укрупнених до повній заводський готовності в робочій зоні монтажу надважких і великорозмірних покриттів спеціальними вантажопідйомними крокуючими модулями з одночасним влаштуванням постійних опор. This article considers the directions and shows the principal methods of efficiency in the construction of one-storey buildings and structures large-unit assembling by improving the integrated lift technology of all set in the working area heavy and large-scale coatings with special lifting walking modules while the permanent supports are erected.
 • Документ
  Термодинаміка і фактичне мінералоутворення при сумісному нагріві і випалюванні двокомпонентних керамічних шихт „вогнетривка глина - залізовмісний шлак"
  (КНУБА, 2012) Голубничий, Анатолій Володимирович
  Наведені результати досліджень мінералоутворення при сумісному нагріві двокомпонентних керамічних шихт „вогнетривка глина – залізовмісний шлак”. The results of researches of mineralogenesis on joint heating double-base ceramic composition " fireproof clay – iron slag" is resulted.
 • Документ
  Структурная модель мультипроекта реструктуризации и развития организаций
  (КНУБА, 2012) Бондарчук, Ольга Вячеславівна
  Для формування раціонального змісту проектів змін, які входять до складу мультипроекта реструктуризації та розвитку проектно-орієнтованих організацій запропоновано структурну модель групування атрибутів всіх дій, які забезпечують реалізацію. A structural model of grouping attributes of all activities, which provide realization of alteration projects, has been proposed for forming rational contents of alteration projects, which are part of restructuring and development of project-manageable organizations.
 • Документ
  Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів
  (КНУБА, 2012) Назаренко, Іван Іванович; Міщук, Євген Олександрович
  Робота присвячена розгляду питомих витрат енергії на одиницю отриманої продукції в дробильних машинах. З метою рішення проблеми зменшення енерговитрат при подрібненні, здійснено аналіз енергетичних законів та визначення передумов для подальшого дослідження. Is devoted to examination of the specific energy consumption per unit of production in the grinder. In order to address the reduction of energy costs for crushing, offers an analysis of the energy laws and prerequisites for further study.
 • Документ
  Критерії вибору змішувача сухих будівельних сумішей
  (КНУБА, 2012) Баранов, Юрій Олексійович; Клименко, Микола Олександрович
  Наведено результати аналізу змішувачів для отримання однорідних сухих будівельних сумішей. Запропоновано методологію та критерій вибору змішувачів сухих будівельних сумішей. Подані особливості конструктивного виконання найбільш важливих для якості суміші вузлів змішувачів, які використовуються провідними виробниками такого устаткування. Results of analysis of mixer equipment for the receipt of homogeneous dry build mixtures are given. The method and criteria's for choosing mixers of dry build mixtures are proposed. In article there are design features of the mixer main parts that are the most important for the mixture quality.
 • Документ
  Аналіз схем перестановки автомобільних коліс
  (КНУБА, 2012) Назаренко, Іван Іванович; Корнійчук, Борис Валерійович
  Розглянута проблема перестановки автомобільних коліс які мають внутрішню і зовнішню сторони, які мають напрямок обертання та ті, які не мають жодних обмежень при їх встановленню. Тут описано існуючі та запропонована нова методика перестановки коліс із заміром глибини протектора. The problem of transposition of motor-car wheels is considered that have internal and external parties, that have direction of rotation and those that have no limitations during their setting. Existing is here described and new methodology of transposition of wheels is offered with measuring of depth of protector.
 • Документ
  Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин
  (КНУБА, 2012) Смірнов, Вячеслав Миколайович; Головань, Василь Петрович
  Наведено результати роботи з наукового напряму “Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин” кафедри основ професійного навчання факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА за 10 років існування кафедри. Одна із тематик даного наукового напрямку – теоретичні основи створення нових конструкцій бурильного обладнання для роботи на міцних, а також на півзв’язних складних ґрунтах, які потребують використання спеціальних робочих органів. Наведено відомості про основні розробки, використання яких дозволить підвищити ефективність буріння свердловин для будівельного виробництва. Job performances over are brought to scientific direction "Scientific bases of forming of working organs of building machines" of department of bases of the vocational training of faculty to automation and information technologies of КНУСА for 10 of existence of department. One of subjects of this scientific direction are theoretical bases of creation of new constructions of boring equipment for work on durable, and also on semi coherent difficult soils that require the use of the special working organs. Information over is brought about basic developments the use of that will allow to promote efficiency of well-drilling for a building production.
 • Документ
  Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи
  (КНУБА, 2012) Терновий, В. І.; Молодід, О. С.
  У статті наведено результати досліджень впливу наявності ґрунтовки, площі контактного шару та вологості основи на створення тріщин, міцність на стиск, міцність зчеплення з основою та пористість запропонованої реставраційної цем’янкової штукатурки
 • Документ
  Оцінка та аналіз моделей і методів прийняття ефективних рішень при оптимізації рівня механізації будівельних організацій
  (КНУБА, 2012) Шаляпіна, Т. С.
  Здійснено аналіз методів та моделей прийняття ефективних рішень при формуванні оптимального складу машин і механізмів будівельної організації.
 • Документ
  Обгрунтування вибору геометричних та динамічних параметрів моделювання різання грунту наконечником з консоллю
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Л. Є.; Пристайло, М. О.
  В статті доведено, що при проведенні лабораторних досліджень по різанню грунту наконечником з консоллю доцільно використовувати модель грунту, зокрема парафін, та визначено параметри моделі наконечника.
 • Документ
  Імітаційні випробування буронабивних паль з використанням кінцевоелементних моделей
  (КНУБА, 2012) Гембарська, М. О.
  У статті досліджено відповідність результатів імітаційного моделювання паль з застосуванням кінцевих елементів до даних натурних випробувань, отриманих згідно діючих норм. Розглянуто доцільність використання імітаційного моделювання для оцінки значень фізикомеханічних властивостей грунту, отриманих під час геологічних вишукувань.
 • Документ
  Структурная модель мультипроекта реструктуризации и развития организаций
  (КНУБА, 2012) Бондарчук, О. В.
  Для формирования рационального содержания проектов изменений, входящих в состав мультипроекта реструктуризации и развития проектно-управляемых организаций предложена структурная модель группировки атрибутов всех действий, которые обеспечивают реализацию проектов изменений.
 • Документ
  Термодинаміка і фактичне мінералоутворення при сумісному нагріві і випалюванні двокомпонентних керамічних шихт „вогнетривка глина – залізовмісний шлак”
  (КНУБА, 2012) Голубничий, А. В.
  Наведені результати досліджень мінералоутворення при сумісному нагріві двокомпонентних керамічних шихт „вогнетривка глина – залізовмісний шлак”.