Вип. 96

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Застосування програмних засобів при вивченні будівельної механіки
  (КНУБА, 2015) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  Представлено методику застосування програмних засобів у навчальному процесі на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Документ
  Simulation of forming a spatial thin rod located in a continuous deformable solid
  (КНУБА, 2016) Khromov, V. G.; Khromov, I. V.; Khromov, O. V.
  Authors describe the derivation of equations to determine the deformation parameters of the longitudinal axis of a thin rod for a given strain tensor continuum. A single wire of a steel rope is subject to complex deformation when machining, its form and internal stresses are changing as a result. Application of an equations which reflect the most general laws describing form changing of a thin rod requires sophisticated analytical transformations and engaging visual picture of spatial displacements of single points of a rod. It making difficult to conclude calculation formulas. The problem is solved in the framework of a small displacement and deformation hypothesis using tensor analysis. Formulas derived from the new equations coincide with the known results previously obtained on the basis of Clebsch equations and principle of kinematic analogy. On one hand, it confirms the validity of the proposed method and on the other hand it is an additional verification of known formulas. Some examples have been given to illustrate the efficiency of the general equations in tensor form: analyzing the sinusoid forming on a deformable plane, as well as for calculating the deformations of thin helical elements while stretching and twisting helical wire rope. Now there is no need to use a visual picture to describe the displacement of the spatially curved axis of a wire, and all the analysis is carried out by a uniform algorithm. The proposed method to calculate small deformations of a thin rod for a given strain tensor of continuum might be further applied when improving the existing and developing new software for the design of production processes in manufacturing of wire rope and cable.
 • Документ
  Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто - газової свердловини
  (КНУБА, 2016) Гайдайчук, В. В.; Левківська, Л. В.; Ковальчик, Я. Л.
  Використовуючи теорію гнучких криволінійних стержнів, поставлено задачу про пружне згинання бурильних колон у каналах криволінійних свердловин з геометричними недосконалостями їх осьових ліній при виконанні технологічних операцій буріння. Розроблене математичне забезпечення для аналізу цього явища. Чисельними методами досліджено чутливість зовнішніх та внутрішніх силових факторів, які діють на колону, до значень геометричних параметрів цих недосконалостей, а також до режиму виконання спуско-підіймальних операцій. Наведено результати комп’ютерного моделювання.
 • Документ
  Элементы опыта расчета нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной станции
  (КНУБА, 2016) Перельмутер, А. В.
  В статье приведено краткое описание истории создания, проектрирования, конструктивных особенностей и процесса монтажа Нового Безопасного Конфайнмента (НБК), который является составной частью комплекса мероприятий по стабилизации и обеспечению безопасности обьекта Укрытие на Чернобыльской АЭС. Изложены подходы к выбору расчетных загружений конструкции и приведены основные результаты расчетов на действие ряда нагрузок в том числе крановых загружений, воздействия торнадо, сейсмических нагрузок.
 • Документ
  Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні
  (КНУБА, 2016) Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Мицюк, С. В.; Сизевич, Б. І.
  На основі напіваналітичного методу скінченних елементів проведена розробка і апробація методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом при силовому навантаженні. Розв’язані тестові задачі. Отримані результати підтверджують ефективність методики.
 • Документ
  Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності
  (КНУБА, 2015) Максим’юк, Ю. В.
  В роботі отримані розрахункові співвідношення скінченого елемента (СЕ) загального типу з чисельним інтегруванням для вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності з урахуванням змінності теплофізичних констант в його площині. На основі порівняння двох типів СЕ з’ясовано, що при рівномірному розподіленні теплофізичних констант і відсутності суттєво косокутних СЕ в межах об’єкту збіжність результатів отриманих на їх основі практично тотожна.
 • Документ
  Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей
  (КНУБА, 2015) Іваненко, П. О.
  Наведені обґрунтування для вибору схеми снігових навантажень при проектуванні сталевих решітчастих конструкції на плоских покрівлях. На базі основних положень ДБН [1] отримано схему снігового навантаження. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності результатів.
 • Документ
  Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень
  (КНУБА, 2015) Шкриль, О.О.
  Показані особливості дискретизації кругових та призматичних тіл з концентраторами напружень у вигляді вирізів і тріщин на основі напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ). Розроблено новий скінченний елемент (СЕ) для моделювання тріщини. Ефективність розроблених підходів апробована на тестових задачах.
 • Документ
  Дослідження надійності двошарової плити перекриття підкріпленої ребрами
  (КНУБА, 2015) Чеверда, П. П.
  Виконано дослідження напружено-деформованого стану суцільної плити та плити перекриття з ребрами житлового будинку при дії основного сполучення навантажень. Будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткісними характеристиками для обох варіантів дослідження, для якого за допомогою програмного комплексу МОНОМАХ визначались параметри напружено-деформованого стану. Для кожного з варіантів плити перекриття за допомогою програмного комплексу SCAD виконувався уточнюючий розрахунок по впливу ребер на її несучу здатність та прогини. Аналіз дослідження результатів показав, що величини напружено-деформованого стану двох варіантів суттєво відрізняються. Тому будівництво об’єктів промислового та цивільного призначення зі збірного залізобетону з використанням плити перекриття підкріплених ребрами є більш економічним завдяки покращенню звукоізолюючих властивостей помешкань.
 • Документ
  Чисельне дослідження напружено-деформованого стану фрагменту грунтового склепіння в рамках виконання комплексу робіт з підсилення підземної церкви Різдва Христова Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
  (КНУБА, 2015) Вабіщевич, М. О.
  На прикладі скінченнолементного розрахунку моделі ґрунтового склепіння, підсиленого композитним арматурним каркасом, досліджено особливості зміни напружено-деформованого стану конструкції з неоднорідними фізико-механічними властивостями.
 • Документ
  Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми
  (КНУБА, 2015) Баженов, В. А.; Лук’янченко, О.О.; Костіна, О. В.; Геращенко, О.В.
  Представлена чисельна методика дослідження нелінійної стійкості тонкостінних оболонок з недосконалостями форми. Математичні моделі стійкості недосконалих оболонок побудовані за допомогою методу скінченних елементів, який реалізовано в сучасному обчислювальному комплексі. Досліджена нелінійна стійкість циліндричної оболонки з реальними недосконалостями форми. Визначені область стійкості та надійність недосконалої оболонки-опори при дії комбінованого навантаження.
 • Документ
  Пошук максимального значення навантаження кругової циліндричної стиснутої оболонки в умовах стійкості та міцності при стохастичних даних
  (КНУБА, 2015) Бараненко, В. О.; Волчок, Д. Л.
  В даній роботі надається детермінована задача і задача стохастичного програмування визначення максимального значення такої характеристики, як величини осьової сили стисненої кругової циліндричної оболонки при заданих параметрах форми: радіусу, товщини і довжини за умовами несучої здатності: стійкості та міцності. До реалізації цих задач залучається метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) [9]. Побудовано алгоритм імітаційного (статистичного) моделювання. Результати дослідження порівнюються з детермінованим розв’язанням у випадку даних стохастичної природи.
 • Документ
  Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовищі при складному вигині
  (КНУБА, 2016) Дзюба, А. П.; Дзюба, О. А.
  Побудовано алгоритм комп’ютерного моделювання корозійної деградації поверхні стержневих елементів в умовах одночасного впливу агресивного середовища та складного вигину з використанням математичних моделей корозії, що враховують взаємозв’язок напружено-деформованого стану та швидкості корозійного ураження. Досліджено вплив злитності перетину, що характеризує величину відкритої поверхні матеріалу, яка контактує з агресивним середовищем, на параметри довговічності стержневого елемента. Приведені та проаналізовані картини корозійного ураження та залежності, що характеризують зменшення площ, збільшення напружень і зміну периметра перетинів різної конфігурації в часі.
 • Документ
  Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності
  (КНУБА, 2015) Ворона, Ю. В.; Кара, І. Д.
  Метод граничних інтегральних рівнянь застосовується для розв’язання в аналітичній формі зв’язаної задачі термопружності про поширення сферичних хвиль. Знайдені замкнені вирази повністю збігаються з розв’язками, отриманими традиційним способом.
 • Документ
  Вплив нагріву на стійкість і власні коливання сферичної панелі при зміні умов комбінованого закріплення контуру
  (КНУБА, 2015) Кривенко, О.П.
  Вивчається вплив величини попереднього нагріву на втрату стійкості та власні коливання пружної пологої осесиметричної сферичної панелі при комбінованому закріпленні контуру: одна частина контуру жорстко затиснута, інша має шарнірне опирання. Розглядається послідовна зміна одного типу кінематичних граничних умов на інший.
 • Документ
  Методика дослідження оболонок від дії нестаціщнарних динамічнтих впливів з використанням релукованих моделей
  (КНУБА, 2015) Чибіряков, В. К.; Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Запропоновано ефективний алгоритм дослідження динамічної поведінки оболонок на дію нестаціонарних динамічних впливів. Алгоритм базується на застосуванні існуючої методики розрахунку складних оболонок, в тому числі підкріплених ребрами, побудований на основі моментної схеми МСЕ з застосуванням редукованих моделей, що значно знижує число степенів вільності. Динамічні рівняння редукованої моделі з початковими умовами перетворюються на незв’язану систему звичайних диференціальних рівнянь руху, кожне з окремих рівнянь з відповідними початковими умовами розв’язується чисельно за методом Рунге-Кути четвертого порядку точності.
 • Документ
  Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень
  (КНУБА, 2015) Мар’єнков, М. Г.; Богдан, Д. В.; Сахаров, В. О.
  В статті приведені результати оцінки просторової взаємодії елементів системи «основа –фундамент – верхня удова» при дії сейсмічних навантажень. Враховано процеси згасання коливань в ґрунті та інженерних конструкціях. Проведено розрахунки будівлі на пальовій основі та порівняння результатів за першою формою власних коливань. Виконано порівняння амплітуд коливань конструкції при пружних та нелінійних деформаціях.
 • Документ
  “Nonlinear Dynamics - 2016” Conference
  (КНУБА, 2016) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.
  There is short description of problem state on nonlinear dynamics in this paper. Information about some contemporary journals and recent Conferences on this subject is given. Information about 5th International Conference on Nonlinear Dynamics which was holding in National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute” in September 2016 and impression about it are presented.
 • Документ
  Огляд методів сейсмозахисту та приклади їх застосування у конструкціях
  (КНУБА, 2015) Іванченко, Г. М.; Гончаренко, М. В.
  В роботі наведений огляд методів сейсмозахисту будівель і споруд. Головна увага приділена спеціальним засобам, які знаходять все більше застосування у сучасних спорудах. Проаналізована загальна класифікація, коротко охарактеризовані особливості методів. Наведені приклади їх застосування як при будівництві споруд, так і у вже існуючих будівлях.
 • Документ
  Розвиток студентських інженерних змагань «Формула студент SAE» в Україні
  (КНУБА, 2015) Дащенко, О. Ф.; Лимаренко, О. М.; Хамрай, В. В.
  В статті розглянуто напрямок розвитку освітнього рівня студентів в українських вищих технічних навчальних закладах. Наведені переваги і привабливість студентського інженерного змагання «Формула студент». Розглянуто еволюцію розвитку українського інженерного колективу «Формула студент» на прикладі команди Одеського національного політехнічного університету.