Вип. 88

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичних тіл
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Розглянута реалізація на основі напіваналітичного методу скінченних елементів методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики підтверджено розв’язанням тестових задач.
 • Документ
  Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування
  (КНУБА, 2011) Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.; Шкриль, О. О.; Максим'юк, Ю. В.
  Виконане чисельне обґрунтування можливостей розв’язання двовимірних задач механіки руйнування при фізично та геометрично нелінійному деформуванні та для тіл обертання при використанні модифікованого методу реакцій.
 • Документ
  Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.
  В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні в умовах динамічного деформування досліджуваних об’єктів.
 • Документ
  Стійкість коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок при складному обертанні
  (КНУБА, 2011) Гловач, Л. В.; Гуляєв, В. І.
  Досліджуються нелінійні коливання лопатей вітроенергетичних установок, обумовлених силами інерції, які виникають при складному русі. Побудовані рівняння руху лопатей. Методами теорії стійкості періодичних процесів виконано аналіз біфуркаційних станів коливань.
 • Документ
  Коливання кружляння бурильних колон
  (КНУБА, 2011) Гайдайчук, В. В.; Борщ, О. І.
  Розглянута задача про згинні коливання конструкції низу бурильної колони, що обертається, під дією прикладеного до долота моменту сил тертя (різання). Виконано аналіз механізму самозбудження коливань. Показано, що сформований момент являється неконсерватвним і є основним джерелом динамічної нестійкості системи. Побудовано форми згинних рухів конструкції низу бурильної колони при різних значеннях характерних параметрів.
 • Документ
  Метод прямих у просторовій задачі теорії пружності
  (КНУБА, 2011) Станкевич, А. М.; Чибіряков, В. К.; Шкельов, Л. Т.
  Методика зниження вимірності рівнянь плоскої задачі теорії пружності з подальшим розв’язанням одновимірної граничної задачі методом С.К. Годунова, запропонована в роботі [1], поширюється на тривимірну задачу. Всі перетворення суттєво використовують індексну форму запису,термінологію та основні формальні принципи тензорного числення. Отримано систему розв’язувальних одновимірних рівнянь та граничні умови загального вигляду. Поставлена гранична задача розв’язується високоефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
 • Документ
  Чисельний аналіз просторових задач теорії тріщин на основі змішаної схеми метода скінченних елементів
  (КНУБА, 2011) Кобельський, С. В.
  Для розв’язання просторових задач теорії тріщин запропоновані комбіновані скінченні елементи змішаного типу в формі шестигранних призм та тетраедрів. Розроблені схеми та обчислювальні алгоритми, що їх реалізують, забезпечують виконання поправки Ірвіна на пластичність та узгоджуються з розв’язком Райса для розподілу напружень в околі вершини тріщини.
 • Документ
  Вплив ребер на частоти і форми власних коливань циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2011) Яковенко, О. О.
  Приведені результати розв’язання задач на власні коливання циліндричної оболонки підкріпленої ребрами за методом скінченних елементів. Аналізується вплив ребер на частоти і форми коливань.
 • Документ
  Реалізація просторового скінченого елементу в криволінійній системі координат
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Пікуль, А. В.
  Розроблено методику розрахунку нетонких пластин та оболонок на основі просторових скінченних елементів у криволінійній системі координат. За цією методикою створено алгоритм та написано програму для розрахунку на мові фортран. На прикладі товстостінного циліндра (задача Ламе) продемонстровано збіжність методу скінченних елементів за метричним критерієм порівняно з точним розрахунком в переміщеннях.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону
  (КНУБА, 2011) Войтенко, П. В.
  На основі співвідношень для просторового скінченного елемента розроблено та удосконалено методи чисельного розрахунку залізобетонних конструкцій в умовах об'ємного багатовісного напруженого стану із врахуванням пластичних характеристик матеріалів.
 • Документ
  Розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для товстостінних циліндрів навантажених змінним по довжині тиском
  (КНУБА, 2011) Гревцев, О. К.
  Отримано точне розв’язання у переміщеннях рівнянь теорії пружності для тіл обертання при осесиметричному навантаженні. Розв’язані задачі для порожнистих циліндрів, які перебувають під дією нормально доданих сил, відповідно до будь-якого закону на його внутрішніх та зовнішніх поверхнях. Краї циліндричної товстої оболонки порожнистого циліндра можуть бути закріплені порізному. Розроблена теорія розв’язання задач з галузі теорії пружності у переміщеннях дає можливість знайти умови, за яких з’являються температурні зміни у тілах обертання під дією зовнішніх навантажень.
 • Документ
  Аналіз приблизних методів розрахунку дерев’яних елементів, що працюють на складний опір
  (КНУБА, 2011) Кліменко, В. З.
  Висловлюється методологічна претензія до методів розрахунку і сумнів у доцільності їхнього використання як нормативних.
 • Документ
  Методика визначення реакції круглих дисків на нестаціонарні впливи
  (КНУБА, 2011) Жупаненко, І. В.
  Для визначення реакції круглих дисків на нестаціонарні впливи реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної моделі методом розкладу руху за власними формами коливань. Частоти і форми власних коливань визначаються двома альтернативними підходами. Ефективність та достовірність методики перевірена при розв’язанні тестової задачі і порівнянням результатів.
 • Документ
  Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій
  (КНУБА, 2011) Ворона, Ю. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання задачі про нестаціонарні антиплоскі коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана тестова задача про динамічний деформований стан пружного простору з циліндричним отвором кругового перерізу та модельна задача про коливання простору з двома отворами
 • Документ
  Вплив дії сейсмічного навантаження на несучу здатність пальового ростверку житлового будинку
  (КНУБА, 2011) Чеверда, П. П.; Геращенко, О. В.
  Виконано дослідження напружено-деформованого стану плити фундаментного ростверку залізобетонного житлового будинку при дії основного та аварійного сполучення навантажень. Висотна будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткістними характеристиками. За допомогою програмного комплексу МОНОМАХ досліджувався вплив сейсмічного навантаження на максимальні значення зусиль та напружень фундаментного пальового ростверку та на величини прогинів верхньої її частини. Аналіз результатів дослідження напружено-деформованого стану плитного ростверку будівлі свідчить про те, що дія сейсмічного навантаження суттєво впливає на несучу здатність та жорсткість як ростверку так і будівлі в цілому.
 • Документ
  Збіжність першого та другого варіантів методу збурення форми границі в просторових задачах теорії пружності для тіл, обмежених неканонічними поверхнями
  (КНУБА, 2011) Чорнописький, Д. Г.
  Отримано розклад точного розв’язку осесиметричної задачі пружності про рівномірний розтяг-стиск середовища з еліпсоїдальною порожниною по степенях параметра, що характеризує її ексцентриситет. При цьому коефіцієнти розкладу точного розв’язку задачі в точності співпали з першими трьома коефіцієнтами при степенях параметра наближеного розв’язку, отриманого 1-им варіантом методу збурення форми границі, які визначають величину концентрації напружень на поверхні порожнини. Виконано порівняння числових даних коефіцієнтів концентрації напружень точного розв’язку задачі Ламе для оболонок, обмежених еліпсоїдальними поверхнями або близькими до них, з їх величиною отриманою згідно з наближеними розв’язками 1-го і 2-го варіантів методу збурення форми границі.
 • Документ
  Реалізація методу продовження за параметром для віброударних систем при побудові кривих навантаження
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  В статті розглядаються порядок реалізації та результати чисельних досліджень динаміки двомасових віброударних систем з двома ступнями вільності під дією періодичного зовнішнього навантаження, що були отримані методом продовження розв’язку за параметром. Розв’язки рівнянь руху знаходяться в залежності від амплітуди зовнішнього навантаження, будуються криві навантаження та графіки контактної сили. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Доводиться достовірність отриманих результатів.