Вип. 78

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Взаємозв'язок кінематичних параметрів смерчу та тиску на горизонтальну поверхню
  (КНУБА, 2006) Іванченко, Г. М.; Голуб, О. О.
  Для вивчення кінематичних і динамічних характеристик смерчу, вченими було запропоновано кілька моделей. Але не всі моделі відповідають дійсності та відображають цілісну картину. І.І. Смульським була запропонована стокова модель смерчу у вихрові камері. Ця модель є найбільш близькою для відображення дії смерчу, оскільки стік рідини, яка обертається ідентичний руху середовища у вихровій камері.
 • Документ
  Скінченний елемент високого порядку для розрахунку плоских рам на стійкість
  (КНУБА, 2006) Фіалко, С. Ю.; Лумельський, Д. Є.
  Пропонується трьохвузловий скінченний елемент високого порядку для аналізу стійкості плоских рам. Для апроксимації нормального прогину використовуються ієрархічні функції форми, причому перші чотири, що належать до першого рівня ієрархії, є загальновідомими поліномами Ерміта, а в другому рівні ієрархії застосовуються специфічні поліноми четветого та п’ятого ступеня. Приведено чисельні результати, що ілюструють швидку збіжність.
 • Документ
  Динамічна втрата стійкості тонкостінних валів, що обертаються під дією стиску осьової слідкуючої сили
  (КНУБА, 2006) Соловйов, І. Л.
  Тонкостінні трубчасті вали є одним з основних конструктивних елементів сучасного авіа- і енергомашинобудування. Під час роботи швидкість їх кутового обертання може досягати 30000 об/хв. Відцентрові сили інерції, що виникають при такому обертанні, призводять не тільки до появи інтенсивних полів напружень в цих валах, але можуть бути також і причиною їх біфуркаційного квазістатичного випинання. Проблемам дослідження стійкості валів, що обертаються, при різних схемах обпирання присвячена велика кількість статей. Постановки задач їх стійкості, методику дослідження та огляд наукової літератури з цих питань можна знайти в публікаціях
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження
  (КНУБА, 2006) Вабіщевич, М. О.; Сахаров, О. С.; Солодей, І. І.
  Здійснено узагальнення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом для просторових призматичних тіл на снові напіваналітичного методу скінченних елементів при дії імпульсного навантаження.
 • Документ
  Теоретична ідентифікація сил опору, що діють на криволінійні бурильні колони
  (КНУБА, 2006) Гайдайчук, В. В.; Худолій, С. М.; Гловач, Л. В.
  Останнім часом питання оптимізації технології буріння криволінійних нафтових та газових свердловин стають особливо актуальними [1-4]. Поставимо задачу про визначення статичних внутрішніх і зовнішніх сил, що виникають у криволінійній бурильній колоні (БК) на різних етапах її функціонування. Оскільки у вихідному стані колона має прямолінійну форму, а в кінцевому стані обрис її пружної лінії здобуває форму істотно нелінійної кривої, для опису її напружено-деформованого стану будемо застосовувати теорію гнучких криволінійних стрижнів. При цьому будемо вважати, що завдяки малості діаметра труби колони в порівнянні з радіусом кривизни її осьової лінії, її матеріал працює в пружній стадії. Тому при постановці задачі згинання бурильних колон справедливе лінійне формулювання закону Гука.
 • Документ
  Стійкість конічних оболонок лінійно-змінної товщини
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Підвищення загальної жорсткості та несучої спроможності гнучкої оболонки можна отримати за рахунок раціонального розподілу матеріалу (маси оболонки) в її об'ємі. Цей ефект досягається, наприклад, в оболонках зі змінною товщиною.
 • Документ
  Стійкість чотирьохпелюсткового гепара
  (КНУБА, 2006) Гоцуляк, Є. О.; Пасічник, Р. В.
  У будівництві в якості жорстких просторових покриттів промислових та громадських будівель поряд з круглими і прямокутними в плані випуклими оболонками, що мають додатну гаусову кривину використовуються також гіперболічні параболоїди, увігнуто-випукла поверхня яких має від’ємну гаусову кривину. Удосконалення конструктивних елементів покриття в промислових спорудах шляхом заміни лінійних конструкцій покриття просторовою системою-оболонкою дозволяє знизити витрату бетону і металу на одиницю площі споруди і зменшити вартість покриття. Крім цього, в багатьох випадках будівництва споруд громадського призначення великих прольотів оболонка являється єдино можливою конструкцією покриття.
 • Документ
  Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда
  (КНУБА, 2006) Станкевич, А. М.; Шкельов, Л. Т.
  Викладено методику визначення напружено-деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. За невідомі прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
 • Документ
  До лінеаризованої теорії магнітоскрикцій феритів з десипативним феромагнітним резонансом
  (КНУБА, 2006) Шульга, М. О.
  Одними із актуальних задач електромагнітомеханіки, що мають важливе фундаментальне і прикладне значення, є дослідження магнітопружного деформування тіл із феримагнітних магнітострикційних матеріалів з врахуванням феромагнітного резонансу. Цьому питанню присвячені роботи. В даній статті пропонується перетворення системи тривимірних диференціальних рівнянь лінеаризованої магнітострикції феритів кубічної системи, в якій враховується феромагнітний резонанс і дисипативні властивості фізико-механічних властивостей, до системи гамільтонового типу.
 • Документ
  До розрахунку стійкості та коливань бурильної колони
  (КНУБА, 2006) Гуляєв, В. І.; Бєлова, М. О.; Горбунович, І. В.
  Ефективним способом проходки шахтових стволів і свердловин великого діаметра є використання бурильних установок роторного типу. Основною умовою підвищення якості проходки стволів і свердловин є проведення буріння із заданою рейсовою швидкістю та із забезпеченням вертикальності осі ствола. Невиконання цих вимог призводить до звичайних утрат енергетичних ресурсів і часу. Наприклад, для бурових установок роторного типу при проходці шахтових вентиляційних стволів відхилення осі ствола від вертикалі не повинно перевищувати 1м на 100м глибини.
 • Документ
  Алгоритм розв'язування просторової задачі термов'язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Андрієвський, В. П.
  Розроблено алгоритм з екстраполяцією переміщень для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу на основі напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) і проведено дослідження його достовірності і ефективності на тестових прикладах.
 • Документ
  Особливості деформування та визначення специфіки впливу зовнішніх факторів на оболонкові системи при імпульсних діях великої потужності
  (КНУБА, 2006) Кобієв, В. Г.
  Інтенсивний розвиток машинобудування, авіації, ракетобудування, будівництва та інших галузей народного господарства обумовлює глибоке вивчення динамічних процесів у різних конструкціях, широке коло яких представляють різноманітні оболонкові системи. Використання таких систем дозволяє вирішити проблему матеріалоємності при збереженні необхідної міцності та надійності конструкцій.