Вип. 28

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 55
 • Документ
  Концепція протипаводкового захисту на основі інтегрованого управління паводковим стоком
  (КНУБА, 2017) Шинкарук, Л. А.; Вечер, В. В.
  Проаналізовано проблеми протипаводкового захисту на річках Українських Карпат. Обґрунтовано необхідність здійснювати захист з використанням протипаводкових ємкостей, огороджувальних дамб, регуляційних споруд з обов’язковим виконанням їх моделювання. Зроблено висновок щодо залучення до цього процесу інтегрованого управління паводками.
 • Документ
  Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом
  (КНУБА, 2017) Хохотова, О. П.; Лиштва, П. В.
  Отримано лігноцелюлозний сорбент шляхом обробки деревної тирси розчином суміші тіокарбаміду і параформу. Досліджено залежність сорбції Cu(II) від часу контакту при різних температурах, побудовано ізотерми сорбції. Встановлені величини граничної питомої ємності для немодифікованої тирси 7,5 мг/г; для модифікованої – 19,3 мг/г. Процес сорбції найкраще описується кінетичним рівнянням псевдо-першого порядку і рівнянням ізотерми Ленгмюра. Досліджено вплив дво- і тризарядних катіонів-сторонніх електролітів на сорбцію важких металів з водних розчинів. Падіння питомої сорбції у присутності солей кальцію на модифікованому сорбенті у 3 рази менше, порівняно з вихідною сировиною. Присутність трьохвалентного заліза значно пригнічує сорбцію міді на обох зразках сорбентів аж до повного її припинення.
 • Документ
  Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів
  (КНУБА, 2017) Хохотова, О. П.; Бутченко, Л. І.; Присікайло, О. І.
  Отримано композиційний сорбент на основі цеоліту і гумінових кислот та досліджено його сорбційні властивості по відношенню до Cu(ІІ) при вилученні з монокомпонентних модельних розчинів та в присутності Na+, Ca2+, Fe3+ як сторонніх катіонів. Питома сорбція Cu(ІІ) композиційним сорбентом становила 12,4 мг/г, що на 68% вище, ніж для вихідного необробленого цеоліту. Присутність солей натрію практично не впливала на величину залишкової концентрації міді. В присутності солей кальцію і заліза сорбція міді помітно погіршувалася. В усіх випадках використання композиційного сорбенту дозволяло досягнути нижчих залишкових концентрацій міді, порівняно з немодифікованим цеолітом.
 • Документ
  Аналіз існуючих методів відновлення продуктивності свердловин розчинами реагентів
  (КНУБА, 2017) Тугай, Я. А.; Зінич, П. Л.
  Приведений аналіз методів декольматажу фільтрів при відновленні продуктивності водозабірних свердловин. Розглянуті процеси поширення реагентів у закольматованих зонах (фільтр і прифільтрова зона), процеси взаємодії реагентів з частками кольматанту. Дана оцінка ефективності різних заходів по відновленню дебіту свердловин.
 • Документ
  Математичне моделювання напірно-флотаційного процесу очищення малокаламутних кольорових вод поверхневих джерел для господарсько-питного водопостачання
  (КНУБА, 2017) Сироватський, О. А.; Гайдучок, О. Г.
  Представлені результати теоретичних досліджень процесу напірної флотації при очищенні малокаламутних кольорових вод поверхневого джерела для господарсько-питного водопостачання.
 • Документ
  Регулювання системи насос-трубопровід зміною швидкості обертання шестеренного насоса та перепомповуванням гідродинамічно активних полімерів
  (КНУБА, 2017) Орел, В. І.
  Проведено комбіноване якісно-кількісне регулювання зміною характеристик шестеренного насоса частотним регулюванням електроприводу та мережі збільшенням пропускної здатності за допомогою гідродинамічно активних полімерів. Це дозволить використовувати шестеренний насос як дозатор.
 • Документ
  Способы совершенствования существующих методов обезжелезивания воды
  (КНУБА, 2017) Юрков, А. Д.; Юрков, Е. В.; Кочетов, Г. М.
  Проведена оценка методов обезжелезивания воды с использованием аэрации и щелочесодержащих реагентов (недообожженного доломита и брусита). Приводятся данные по обезжелезиванию воды с повышенной кислотностью с применением брусита для корректировки величины рН.
 • Документ
  Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об’єднаних територіальних громадах
  (КНУБА, 2017) Шевченко, Т. О.
  Розглянуто проблеми функціонування систем водопостачання та водовідведення у невеликих населених пунктах, які об’єднуються у територіальні громади, на прикладі Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області.
 • Документ
  Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли
  (КНУБА, 2017) Твердохліб, М. М.; Гомеля, М. Д.
  Розроблено метод синтезу сорбенту-каталізатору для видалення сполук заліза із природних вод на основі магнетиту. Вивчено його властивості та способи стабілізації. Показано, що ефективність вилучення іонів заліза залежить від концентрації розчину, дози сорбенту та часу контакту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту заліза, при цьому зменшується ступінь вилучення іонів заліза.
 • Документ
  Особливості використання гідравлічних закономірностей для удосконалення очисних споруд
  (КНУБА, 2017) Сівак, В. М.; Шинкарук, Л. А.; Пилипей, М. І.
  Розглянуті теоретичні основи та практичний досвід щодо особливостей використання функцій відгуку при конструктивнотехнологічному удосконаленні очисних споруд. Запропонована степеневоекспоненціальна функція для апроксимації та інтерпретації кривих розподілу часу перебування води в спорудах. Представлено експериментальні дослідження відстійників та аеротенків.
 • Документ
  Аналіз процесів знезалізнення і зм’якшення води при її вапнуванні та висхідному фільтруванні через плаваюче завантаження
  (КНУБА, 2017) Стасюк, С. Р.
  Проаналізовано результати досліджень процесів знезалізнення і зм’якшення води при застосуванні методу вапнування з наступною обробкою води у відстійниках або на пінополістирольних фільтрах.
 • Документ
  К вопросу об обработке и использовании осадков сточных вод
  (КНУБА, 2017) Унгуряну, Д. В.; Сирецяну, Д.
 • Документ
  Підвищення екологічної безпеки експлуатації споруд водовідведення
  (КНУБА, 2017) Юрченко, В. О.; Лебедєва, О. С.; Бригада, О. В.; Іванін, П. С.
  Встановлено, що процеси мікробіологічної сульфатредукції, які утворюють H2S в каналізаційних мережах, відбуваються переважно в біоплівці, іммобілізованій в лотковій частині трубопроводів. Розроблено метод визначення середньорічної концентрації H2S в атмосфері каналізаційних мереж. Запропоновано методику визначення класу екологічної небезпеки та експлуатаційної надійності окремої шахти/колодязя каналізаційних мереж.
 • Документ
  Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд К123
  (КНУБА, 2017) Копаниця, Ю. Д.
  Проведено порівняльний аналіз використання універсального авторського метода К123 і класичної методики розрахунку тиску в системі комп’ютерної алгебри CAS MAXIMA.
 • Документ
  Використання слабопроточних заток річок як першої ланки у технологічному ланцюзі водопідготовки та застосування контактної коагуляції для покращення процесу обробки води
  (КНУБА, 2017) Чарний, Д. В.; Мацелюк, Є. М.; Онанко, Ю. А.; Гайдабура, О. М.; Харченко, М. Ю.
  Природні та штучні слабопроточні затоки великих річок іноді слугують джерелами водопостачання. Висунуто гіпотезу про доцільність їх використання як першого бар'єру в системах очисних споруд, проведено дослідження бар'єрної здатності слабопроточних заток на прикладі Дніпровської затоки "Річище" – джерела водопостачання м. Горішні Плавні Полтавської області. Заміна фільтруючого завантаження та покращення процесів коагуляції є актуальною, проблемою для водопроводів. Проведені натурні дослідження та порівняння фільтрувальних властивостей гранул пінополістиролу та цеоліту на очисних спорудах водопроводів міст Горішні Плавні та Чернівці, та вивчено особливості впливу контактної коагуляції на вміст залишкового алюмінію і затримання фітопланктону
 • Документ
  Системні принципи побудови наукової платформи для вирішення задач реструктуризації житлово-комунального господарства
  (КНУБА, 2017) Кістіон, В. Є.
  Розглянута методологія реформування системи житловокомунального господарства України. Запропоновано застосування процесного підходу до опису структури ЖКГ з метою вирішення задачі її системної модернізації.
 • Документ
  Аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення у сучасних умовах
  (КНУБА, 2017) Калюжний, А. П.; Зубричева, Л. Л.; Михайлик, Е. Р.
  Проаналізовані аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення в сучасних умовах на прикладі малого міста, яке розташоване в центральній частині україни. Наведено приклад креслень повздовжніх профілів головного колектора за проведеними розрахунками. Визначено найбільш придатні для використання таблиці з точки зору техніко-економічних розрахунків.
 • Документ
  Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
 • Документ
  Интенсификация работы перегородчатого смесителя коридорного типа
  (КНУБА, 2017) Эпоян, С. М.; Сухоруков, Г. И.; Яркин, В. А.
  Показана важность интенсификации процесса коагуляции воды при ее очистке. Приведены результаты исследования перегородчатого смесителя коридорного типа усовершенствованной конструкции. Устройство щелевых поперечных перегородок в коридорах смесителя повышает эффективности смешивания реагентов с водой. На основе регрессионного анализа получено уравнение регрессии, которое позволяет описать процесс смешивания реагента с водой и определить место ввода второго реагента.
 • Документ
  Микробиологические аспекты разделения иловых смесей во вторичных отстойниках
  (КНУБА, 2017) Эпоян, С. М.; Сорокина, Н. В.; Фесик, Л. А.
  Рассмотрены микробиологические, физико-химические и биофизические гипотезы механизма образования хлопьев активного ила.