Вип. 53

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4535

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Криторіальний підхід до оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі
  (КНУБА, 2019) Микитась, М. В.
  В статті розглядаються підхід до вирішення проблеми формування системи якісних показників ефективності функціонування адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі (енергоефективного архітектурно-будівельного кластеру) за певним сценарієм, що дозволяє сформувати базу знань, яка в подальшому стане основою «внутрішньої моделі» інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень. Досліджується питанням щодо розробки системи оцінки якості прийнятих рішень за критеріями впливу зовнішніх чинників на загальну ефективність системи. Запропонована підхід графо-аналітичного аналізу функціонування адаптивного кластеру енергоефективності за різними сценаріями. Удосконалено методику оцінювання «ефективності» функціонування досліджуваної кластерної моделі за рахунок використанням узагальненої функції «бажаності» Харрінгтона.
 • Документ
  Порівняльний аналіз графіків потенціалів енергії при різних функціях від відстані
  (КНУБА, 2019) Мостовенко, О. В.
  На різних етапах проектування в різних сферах виробництва зустрічаються практичні задачі, які пов'язано з геометричним моделюванням різноманітних фізичних полів при заданих точкових джерелах енергії. Наприклад, геометричне моделювання розподілу температури в просторі приміщення при точкових джерелах нагріву; визначення освітленості в конкретній точці приміщення при декількох точкових джерелах світла та ін. На закон поширення енергії в тривимірному просторі від точкового джерела впливає не тільки відстань від точки простору до джерела енергії, а й параметри виду енергії і параметри середовища, що заповнює простір. Хоча, зі збільшенням відстані між джерелом енергії і точкою простору, потужність впливу джерела зменшується, але залежність між потенціалом енергії і відстанню може бути досить складною. У даній статті розглянуто геометричну модель такої залежності при одиничному потенціалі заданого на початку прямокутної системи координат точкового джерела енергії. Тоді потенціал енергії в довільній точці простору чисельно дорівнює параметру t, який є параметром впливу відстані від заданої точки (точкового джерела енергії) до поточної точки фізичного поля на форму поверхні, що отримується. Причому, цей вплив має бути тим більше, чим ближче точкове джерело енергії (задана точка) знаходитися до поточної. На точку, нескінченно близьку до заданого точкового джерела енергії це джерело повинно впливати максимально, а при нескінченно великій відстані між точковим джерелом і поточною точкою цей вплив має дорівнювати нулю. Виходячи з цієї логіки, вплив заданого точкового джерела на потенціал поточної точки повинен бути обернено пропорційним відстані між ними. Однак, параметр впливу відстані для точки, нескінченно близько розташованої до заданого джерела, буде визначатися діленням потенціалу заданого точкового джерела на нескінченно малу величину, що рівносильно діленню на нуль. Тому вплив потенціалу заданого точкового джерела енергії на нескінченно близьку поточну точку приймемо як кінцеву величину, яку будемо вважати максимальною, а вплив нескінченно віддаленої точки на поточну приймемо рівним нулю. Таку залежність можна геометрично реалізувати на основі центрального проекціювання. У даному дослідженні запропоновано геометричну модель залежності між потенціалом енергії в даній точці простору і різними функціями від відстані між точкою фізичного поля і точковим джерелом енергії. Проведено порівняльний аналіз отриманих графіків потенціалів у довільній точці простору при різних функціях від відстані.
 • Документ
  Аналіз історичного розвитку нормування квартир, як відображення соціально-економічних умов розвитку житла
  (КНУБА, 2019) Муска, Б. В. - Б.
  У статті викладено аналіз розвитку нормотворення в різні історичні періоди та впливу соціальних і економічних умов розвитку житла, починаючи з радянських часів минулого століття до нашого часу. Особлива увага приділяється будівельним нормам та їх відображенню у планувальних рішеннях та створенні комфортного житла.
 • Документ
  Історичний досвід формування садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості
  (КНУБА, 2019) Каранда, А. О.
  Розглянуто прообрази сучасник спеціалізованих культурнопізнавальних парків на прикладі історичних садів Китаю, Японії та Франції, при формуванні яких використовувалися філософський та психоемоційний аспекти. Відмінність цих садів від сучасних полягає в тому, що вони були приватною власністю заможних людей та їх ідейний зміст закладався безпосередньо в концепцію саду. Тому філософія цих садів була зрозуміла лише обмеженому колу осіб, для яких вони будувалися. Теперішні сади та парки – це громадські об’єкти, які відвідують різні верстви населення, соціального статусу тощо. Задача ландшафтного архітектора полягає в формуванні сучасних просторів за принципом спадкоємності філософських та психоемоційних аспектів формування садів та парків минулого.
 • Документ
  Принципи формування соціально-планувальної структури центру історичного міста Чернівці
  (КНУБА, 2019) Довганюк, А. І.
  У статті розглядаються принципи формування архітектурнопросторового середовища історичної частини міста, основні композиційні вузли міста – міський центр. Дана характеристика архітектурно-планувальній організації та об`ємно-просторовому вирішенні загальноміському центру Чернівців, його історичному ядру, системі культурно-побутового обслуговування. Розглядається формування архітектурно-просторового середовища на рівні планувальних, житлових районів, окремих кварталів, напрямки територіального розвитку кварталів, створення підцентрів, відповідно до генерального плану міста.
 • Документ
  Архітектурно-містобудівна організація закладів охорони здоров'я Німеччини та Великобританії
  (КНУБА, 2019) Булах, І. В.
  У статті розглянуті особливості архітектурно-містобудівної організації системи охорони здоров'я і мережі лікувально-профілактичних закладів Німеччини та Великобританії державного і приватного рівнів підпорядкування. Досліджено рівні надання медичної допомоги і їх частку у загальному забезпеченні медичним обслуговуванням населення. Проаналізована загальна кількість лікувально-профілактичних закладів в масштабах країн. Особлива увага приділена визначенню у німецькій та англійській системах охорони здоров'я місця мережі дитячих лікувальнопрофілактичних об'єктів
 • Документ
  Арт-дизайн в художньому проектуванні
  (КНУБА, 2019) Праслова, В. О.
  Розглядається арт-дизайн як напрям художнього проектування. Це мистецтво, що виникає в середовищі художників та дизайнерів в результаті перетину їх творчості в деяких випадках та спільних тем, що підіймаються в проектах. Розглянуто десять спільних випадків-тем та наведено варіації взаємозв‘язків та взаємовідносин мистецтва і дизайну під час діалогу ключових фігур дизайну і сучасного мистецтва на прикладі робіт Рона Арада, Рольфа Закса, Мартена Бааса, братів Хаас.
 • Документ
  Іудаїсти та їх молитовні будинки у Києві
  (КНУБА, 2019) Бачинська, О. В.
  У статті розглядається еволюція архітектури сакральних споруд в іудаїзмі, поява єврейської діаспори в Києві, зведення синагог цією діаспорою та особливості їх архітектурного образу у порівнянні з сакральними спорудами в Ізраїлі.
 • Документ
  Архітектор-художник В. М. Покровський – HOMO UNIVERSALIS початку ХХ століття. Літопис. Частина II
  (КНУБА, 2019) Кондратьєва, О. В.
  Підвищена значущість особистості – характерна риса будь-якої ренесансної епохи. Так і в жанрі культурного ренесансу початку ХХ століття на теренах України, «ренесансна людина» – homo universalis – стала основним героєм-творцем. Ґенезу творчості архітектора-художника В.М. Покровського (1863–1924) докорінно осягнути можна лише відкриваючи його біографічні сторінки. Завдяки дослідженню архівних матеріалів друга частина статті вперше в історіографії вітчизняної архітектури висвітлює новi факти життєтворчості В.М. Покровського харківського періоду 1906– 1924 років.
 • Документ
  Моделювання ландшафтних ситуацій шляхом використання міждисциплінарних методів
  (КНУБА, 2019) Щурова, В. А.
  у статті проаналізовано сутність впливу міждисциплінарних методів на розширення дослідницького апарату з питань теорії ландшафтознавства. Визначено, що моделювання ландшафтних ситуацій ведеться на стадії передпроектного аналізу і у зв‘язку з цим розглянуто найбільш доцільні алгоритмічні й евристичні методи з суміжних галузей