Вип. 21

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Системний аналіз різних конструктивних схем віброударних машин для ущільнення
  (КНУБА, 2008) Назаренко, І. І.; Свідерський, А. Т.; Дєдов, О. П.
  Ущільнення будівельних сумішей у стиснених умовах та важкодоступних місцях будівництва як і раніше залишається серйозною проблемою. Від якості ущільнення ґрунту залежить надійність та довговічність закінчених об'єктів, а надалі і витрати коштів на їх експлуатацію та ремонт. Різноманітність ґрунтів та відмінність технологічних умов проведення ґрунтоущільнюючих робіт значно утруднює обґрунтування та вибір раціональної конструктивної схеми, перешкоджає створенню універсального та досконалого у всіх відношеннях обладнання. Саме тому створення нових будівельних, ущільнюючих машин та дослідження їх динаміки залишається актуальним і на сьогодні.
 • Документ
  Дослідження впливу маси матеріалу на ситі вібраційного грохоту
  (КНУБА, 2008) Орищенко, С. В.
  В даній роботі отримані теоретичні залежності, які обґрунтовують зв'язок загальних технологічних параметрів віброгрохота і технологічних параметрів матеріалу, що дозволяє у подальшому розробити загальну концепцію теорії грохочення, покладаючись на аналіз матриці розташування зерен на поверхні сита.
 • Документ
  Синтез робочої характеристики пружних елементів машин роликового формування
  (КНУБА, 2008) Гарнець, В. М.; Човнюк, Ю. В.; Приходько, Я. С.
  Роликове формування плитних конструкцій забезпечується шляхом сполучення зворотно-поступального руху масивного робочого візка з роликами і форми, в якій послідовно формується виріб. При здійсненні кожного циклу візок при зміні напрямку руху проходить через зону, у якій відбувається немиттєва зміна вектору швидкості руху на протилежний. Для зменшення енергетичних втрат та впливу знакозмінних навантажень на конструкцію машини в цілому передбачено встановлення на несучому порталі пружних елементів. Такі елементи повинні забезпечувати швидкий вихід на сталий режим руху при зміні його напрямку. Тобто зміною прискорення візка на досить короткій ділянці шляху візка можна знехтувати і вважати у подальшому швидкість постійною.
 • Документ
  Розрахунок об’єму заповнення бетонозмішувача
  (КНУБА, 2008) Горда, О. В.; Пузько, О. О.; Цюцюра, М. І.; Кобижський, М. Г.
  В даній роботі наведений розв‘язок однієї із задач визначення об‘єму складної фігури, яка є композицією декількох геометричних тіл і має велике прикладне значення.
 • Документ
  Фільтрація зображень дефекту типу „тріщина” в оптичному діапазоні web-камер
  (КНУБА, 2008) Горда, О. В.
  Дефекти структури є причиною браку та деградації параметрів і характеристик будівельних машин, обладнання та споруд. Тому однією з найважливіщих задач є їх найшвидше та повніше виявлення. Цього можна досягти шляхом застосування різноманітних методів діагностування, підвищенням чутливості, інформативності та підвищенням точності старих, а також розробкою нових методів реєстрації та надійної ідентифікації дефектів із залученням можливостей, які надають сучасні комп‘ютерні технології.
 • Документ
  Сануючі штукатурки в реставрації пам’яток архітектури
  (КНУБА, 2008) Лівінський, О. М.; Стоян, О. В.
  Збереження пам‘яток завжди було питанням складним, тому вирішувати ці питання повинні лише фахівці технологи, що мають відповідну кваліфікацію та досвід, який підтверджений необхідними знаннями. Ці знання повинні стосуватися не тільки дотримання технології використання матеріалів, але й чіткому розумінні проблеми в цілому. Одним з пріоритетних напрямків в санації пам'яток є їх захист від дії шкідливих зовнішніх факторів. Захисні матеріали повинні створювати сприятливий мікроклімат для пам'ятки і в той же час бути непомітними, але й довговічними. Особливе місце серед них займають сануючі матеріали і технології.
 • Документ
  Багатостадійна інжинірингова модель організації взаємодії провідного виконавця із замовником
  (КНУБА, 2008) Тугай, О. А.
  Подана в роботі модель є відповіддю на потребу принципової зміни ролі генпідрядника - від організацій по виконанню переважного обсягу БМР – до юридичної особи, відповідальної перед інвестором за раціональність управління ресурсами замовника та ритмічність виконання робіт по об’єкту в межах укладеної з замовником угоди. Модель відображає євроінтеграційні прагнення України та трансформаційні процеси в будівельній галузі України.
 • Документ
  Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів
  (КНУБА, 2008) Лагутін, Г. В.
  Робота присвячена розробці моделей прийняття рішень з оцінки та вибору альтернатив процесу організації будівництва на новій багатокритеріальній основі, що забезпечує задовільні для організації-інвестора вимоги платоспроможності, ліквідності активів та прибутковості будівельних проектів в процесі їх впровадження.
 • Документ
  Структурно-продуктовое планирование девелоперских проектов
  (КНУСА, 2008) Лисицын, А. Б.
  Бурный ростр рынка недвижимости в последнее время привел к росту количества девелопреских компаний, поскольку их деятельность приводила к получению сверхприбылей, что обеспечивало их устойчивое существование и развитие. Потому такие компании очень легко приводили в жизнь лозунг «получение прибыли от вложения капитала через производство новой продукции – строительство объектов недвижимости». Но в условиях кризиса эта формула перестала работать. Девелоперы начали ощущать нехватку средств, останавливать проекты, сокращать сотрудников, продавать часть активов. Такая ситуация потребовала поиска новой организации управления девелопментом. Организации, которая бы характеризовалась разумной экономичностью в финансовом и ресурсном управлении, осторожностью в принятии решений и четкостью в их исполнении. А это потребовало создания нового научно-методического базиса управления девелоперскими проектами в условиях кризиса.
 • Документ
  Оптимізація управління методом виділення сильно зв’язних компонентів на графах
  (КНУБА, 2008) Кубайчук, О. О.; Теренчук, С. А.; Єременко, Б. М.
  В даній роботі запропонована методика розв‘язання задачі ефективного управління підприємством з застосуванням теорії графів, яка передбачає виділення сильно зв‘язних компонентів орієнтованого графа і застосування процедури топологічного сортування орієнтованого ациклічного графа. Для виділення СЗК в середовищі MATHCAD розроблено процедуру STRONG_COMP.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану поперечного перерізу телескопічної стріли автокрану
  (КНУБА, 2008) Коваленко, С. А.
  Повна характеристика напруженого стану цього вузла стріли визначається компонентами тензору напружень у кожній точці вузла або у найбільш напружених точках. В роботі робиться припущення, що секції телескопічної стріли на етапі аналітичних досліджень представляються як циліндри. Для визначення компонент тензору напружень у довільній точці охоплюючої секції стріли представляються круговим отвором при дії заданих контактних навантажень. При цьому розглянуті випадки, коли радіуси кругового отвору й внутрішньої секції стріли рівні або мало відрізняються між собою.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану
  (КНУБА, 2008) Заліско, І. І.
  Висока складність технології ремонту і неможливість її окремих операцій до конструкцій кілець ОПК автокранів, високі вимоги до геометричних параметрів й низькі значення допусків, не дозволяють здійснювати якісний ремонт кілець ОПК автокранів методом направлення поверхні бігової доріжки, а передумовою до пошуку інших ―aльтернативних‖ шляхів вирішення цієї проблеми. Одним із можливих напрямів підвищення надійності та ресурсу ОПК автокранів є заміна елементів кочення, а також вдосконалення технологічної обробки їх, а також самих доріжок кочення кілець ОПК.
 • Документ
  Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення
  (КНУБА, 2008) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  В результаті проведених досліджень встановлено, що при застосуванні в роликових формувальних установках з кривошипно-повзунним приводом еліптичної зубчастої передачі зі змінним передаточним відношенням між вихідним валом редуктора та приводним валом кривошипа зменшується нерівномірність руху формувального візка, що приводить до зменшення динамічних навантажень у вузлах установки та підвищення якості ущільнення залізобетонних виробів.
 • Документ
  Динаміка ножа (деформатора) з лідируючою ріжучою кромкою при статичному різанні
  (КНУБА, 2008) Пелевін, Л. Є.; Пристайло, М. О.
  Метою роботи являється підвищення ефективності ножів робочих органів землерийних машин, що базується на застосуванні імпульсу зміщення частинок ґрунту для попереднього розпушення, за рахунок динаміки пружних сил на консольно закріпленій ріжучій кромці.
 • Документ
  Аналіз тенденцій розвитку розпушуючих агрегатів
  (КНУБА, 2008) Горбатюк, Є. В.; Шевченко, Т. В.
  Ефективність експлуатації розпушуючого агрегату в значному ступеню залежить від раціональних режимів роботи силової установки. Системи керування та прибори індикації, які випускаються на сьогоднішній день, а також уповільнена реакція людини-оператора на умови, що швидко змінюються, не дозволяють у повному обсязі використовувати тягово-зчепні якості машини. У зв‘язку з цим актуальною є проблема подальшого удосконалення системи керування розпушуючих агрегатів, яка частково або повністю виключає людину-оператора із контурів керування двигунів внутрішнього згоряння та положенням робочих органів.
 • Документ
  Оптимізація режиму вильоту вантажу баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою
  (КНУБА, 2008) Ловейкін, В. С.; Шевчук, О. Г.
  Баштові крани з шарнірно-зчленованою стріловою системою використовується для висотного будівництва. Стріла таких кранів складається з основної та допоміжної секцій. Основна секція з‘єднана з баштою шарніром і повертається відносно нього на кут 90° з іншого боку до неї приєднана допоміжна секція яка знаходиться завжди в горизонтальному положенні. По допоміжній секції рухається вантажна каретка. В процесі зміни вильоту вантажу за допомогою зміни положення вантажної каретки або зміни положення власне стрілової системи виникають коливання вантажу, які приводять до появи динамічних навантажень, що діють на металоконструкцію крана і зменшують продуктивність роботи крана за рахунок потреби часу на заспокоєння коливань вантажу після зупинки. Усунення цих коливань дозволить покращити роботу баштових кранів з шарнірно-зчленованою стріловою системою, підвищити надійність роботи та підвищити продуктивність монтажних та перевантажувальних операцій.
 • Документ
  Дослідження процесу ущільнення суміші в умовах ударно-вібраційного навантаження за допомогою методу динамічної петлі гістерезису
  (КНУБА, 2008) Назаренко, І. І.; Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  В умовах проектування ударно-вібраційних машин для ущільнення будівельних сумішей однією з найважливіших задач є оцінка характеру та величини енергії, що передається від робочого органу до середовища та визначення раціональних параметрів машини та середовища, що забезпечують даний процес. Основним критерієм ефективності роботи машини є максимальна передача енергії від робочого органу до середовища за умов мінімальних непродуктивних витрат енергії, мінімально можливої тривалості циклу, отримання виробу високої якості а також збереження високої надійності машини. Проте, слід зазначити, для представлення повної фізичної картини необхідно також врахувати крутизну фронту динамічного навантаження а також несиметричність динамічної петлі гістерезису відносно осей координат. Для проведення досліджень використано метод динамічної петлі гістерезису.