Вип. 84

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Дослідження зон згущення областей нестійкості циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2009) Гончаренко, М. В.
  Досліджується динамічна стійкість пружних систем при стохастичному параметричному навантаженні. Розглядаються два визначення стійкості: по імовірності і відносно моментних функцій. Коротко описуються процедури побудови меж областей динамічної стійкості за цими умовами при стаціонарному випадковому навантаженні. На прикладі задачі про динамічну стійкість кругової циліндричної оболонки при осьовому параметричному навантаженні побудовані області стійкості.
 • Документ
  Розподіл напружень в основі стрічкових фундаментів
  (КНУБА, 2009) Цимбал, С. Й.; Шахмохаммаді, М.
  Наведено вирішення задачі про розподіл напружень в пористому середовищі, яким є ґрунти, від вертикальної зосередженої сили, що діє на поверхні та в основі стрічкових фундаментів з урахуванням стану ґрунтів через коефіцієнт пористості. Проведено порівняльний аналіз розподілу напружень в суцільному і пористому середовищах. Показано вплив коефіцієнта пористості на формування напружень в основі стрічкових фундаментів.
 • Документ
  Розрахунок одиничної палі з урахуванням нелінійної залежності жорсткісних характеристик основи
  (КНУБА, 2009) Гоцуляк, Є. О.; Шельменко, А. М.
  Виконано розрахунок палі з використанням скінченно-елементного программного комплексу у двох постановках – за класичною теорією та з урахуванням залежності жорсткісних параметрів ґрунтового середовища від його напруженого стану. Результати приведеного розрахунку порівняні з експериментальними та теоретичними данними, що опубліковані в літературі.
 • Документ
  Технологія зведення попередньо напруженої сталевої рами
  (КНУБА, 2009) Першаков, В. М.; Яковенко, О. О.
  Розглядається попередньо напружена сталева рама, як одна з найбільш ефективних і цікавих рішень у конструктивному плані і за способом зведення. Технологія зведення попередньо напружених сталевих рамних конструкцій знаходить своє застосування при будівництві унікальних великопрогонових споруд (сільськогосподарських ферм, заводських корпусів і авіаційних ангарів), де для великої площі потрібне ефективне покриття з периферійним спиранням.
 • Документ
  Власні коливання товстої циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2009) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В
  Пропонується аналітично-чисельна методика розрахунку частот та форм власних коливань вісесиметричної товстої циліндричної оболонки сталої товщини. Особливістю методики є те, що динамічна теорія оболонки побудована без обмеження відносної товщини. Ефективність запропонованого підходу перевірялась при розвязку модельних задач та порівнянням з результатами, отриманими за іншими методиками.
 • Документ
  Про коливання пружних шарів з викривленими границями
  (КНУБА, 2009) Шульга, М. О.; Григор’єва, Л. О.
  В статті дано представлення спільної системи рівнянь пружних товщинних коливань в сферичних, циліндричних та прямокутних координатах в формі операторної гамільтонової системи. Розроблено алгоритм визначення власних частот коливань шарів з викривленими границями і проведено їх порівняльний аналіз.
 • Документ
  Методика розв’язання типових задач технологічної механіки пружнопластичного стрижня з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу
  (КНУБА, 2009) Хромов, І. В.
  Для задач складного навантаження стрижня представлені математичні моделі та універсальна процедура визначення напружень на основі розв’язання диференціальних рівнянь течії з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу. Наведені приклади чисельного вирішення технологічних задач.
 • Документ
  Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів
  (КНУБА, 2009) Шкриль, О. О.
  Розглянуті методи обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях метода скінчених елементів (МСЕ), наведені результати розв’язання тестових задач.
 • Документ
  Побудова співвідношень МСЕ для просторового попередньо напруженого скінченого елемента
  (КНУБА, 2009) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Передбачено побудувати співвідношення просторового скінченного елемента, який дає змогу створювати моделі як тонких, так і не тонких оболонок і пластин з одношаровою апроксимацією конструкції по товщині з використанням лінійного закону змінювання розв’язувальної функції в межах СЕ, що дасть змогу отримати задовільні результати при мінімальному числі невідомих. Спрощена апроксимація переміщень може привести до спотворення модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. Для компенсації такого явища передбачені два прийоми: вводиться гіпотеза про постійність напружень, орієнтованих по нормалі до серединної поверхні, та враховується змінність геометричних параметрів по товщині оболонки.
 • Документ
  Порівняльний аналіз стійкості осесиметричних оболонок лінійно-змінної товщини
  (КНУБА, 2009) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Калашніков, О. Б.; Тамілко, О. А.
  Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості осесиметричних сферичних панелей лінійно-змінної товщини.
 • Документ
  Моделювання початкових недосконалостей циліндричної оболонки змінної товщини при дослідженні її стійкості при дії комбінованого навантаження
  (КНУБА, 2009) Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Гаран, І. Г.
  Розроблена чисельна методика дослідження стійкості циліндричної оболонки з початковою недосконалістю форми при дії комбінованого навантаження. Початкові недосконалості оболонки моделюються у вигляді комбінацій форм втрати стійкості при дії осьового стиснення та поверхневого тиску різної амплітуди. Оцінений вплив початкових недосконалостей на критичне значення комбінованого навантаження. Визначені області стійкості циліндричної оболонки з регулярними недосконалостями.
 • Документ
  Використання спеціальних скінченних елементів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних навантаженнях
  (КНУБА, 2009) Солодей, І. І.; Гуляр, О. І.; Вабіщевич, М. О
  На основі нових типів спеціальних скінченних елементів розроблена ефективна методика дослідження перехідних процесів динамічного деформування просторових тіл обертання та призматичних тіл з тріщинами. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів.
 • Документ
  Вплив параметра зовнішнього навантаження на динамічну поведінку віброударної системи з ударом о м’який обмежник
  (КНУБА, 2009) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Виконано числове дослідження динамічної поведінки двомасової віброударної системи з двома ступнями вільності з ударом о м’який обмежник. Показано, як отримання того чи іншого режиму коливань залежить від параметра зовнішнього навантаження. Побудовані криві навантаження для обох тіл системи та крива залежності сили контактної взаємодії від цього параметра.
 • Документ
  Прецесійні коливання тонких кругових пластин змінної товщини
  (КНУБА, 2009) Гром, А. А.; Лізунов ., П. П.
  Виконано дослідження напружено-деформованого стану і прецесійних коливань тонких кругових пластин змінної товщини при складному обертанні. Проаналізовано вплив величин швидкості власного обертання і повороту осі обертання пластини на розподіл радіальних і окружних напружень.
 • Документ
  Дослідження ефективності динамічного розрахунку будівельних конструкцій, що знаходяться під дією рухомих навантажень
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Приходько, А. Ю.
  Проведено дослідження меж використання розробленого апарату розв’язання стаціонарної задачі динамічного деформування тіл під дією рухомого навантаження. В рамках НМСЕ створені нові алгоритми для моделювання процесу взаємодії тіла з неоднорідною пружною основою. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів.
 • Документ
  Визначення ресурсу з використанням параметра пошкоджуваності при багатоцикловому навантаженні
  (КНУБА, 2009) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Мицюк, С. В.
  На основі НМСЕ реалізована методика визначення ресурсу з використанням континуальної механіки руйнування. Наведені дослідження достовірності отриманих результатів.
 • Документ
  Побудова редукованої моделі параметричних коливань циліндричної оболонки при чистому згині
  (КНУБА, 2009) Гоцуляк, Є. О.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.
  Побудована динамічна модель параметричних коливань циліндричної оболонки при дії прикладених на торцях пар сил. Дискретизація континуальної моделі виконана за допомогою методу скінченних елементів із застосуванням сучасного обчислювального комплексу. Редукування дискретної моделі оболонки здійснено на основі методу узагальнених координат. Досліджено питання вибору базисних функцій для адекватного описання докритичної поведінки оболонки при чистому згині.
 • Документ
  Дослідження впливу нерівномірного розподілу температури на ресурс хвостовика лопатки газотурбінної установки
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Андрієвський, В. П.
  Із використанням напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) проведено дослідження впливу нерівномірного розподілу температури на величину основного ресурсу хвостовика лопатки газотурбінної установки в умовах повзучості.