Вип. 84

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/218

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Дослідження зон згущення областей нестійкості циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2009) Гончаренко, М. В.
  Досліджується динамічна стійкість пружних систем при стохастичному параметричному навантаженні. Розглядаються два визначення стійкості: по імовірності і відносно моментних функцій. Коротко описуються процедури побудови меж областей динамічної стійкості за цими умовами при стаціонарному випадковому навантаженні. На прикладі задачі про динамічну стійкість кругової циліндричної оболонки при осьовому параметричному навантаженні побудовані області стійкості.
 • Документ
  Розподіл напружень в основі стрічкових фундаментів
  (КНУБА, 2009) Цимбал, С. Й.; Шахмохаммаді, М.
  Наведено вирішення задачі про розподіл напружень в пористому середовищі, яким є ґрунти, від вертикальної зосередженої сили, що діє на поверхні та в основі стрічкових фундаментів з урахуванням стану ґрунтів через коефіцієнт пористості. Проведено порівняльний аналіз розподілу напружень в суцільному і пористому середовищах. Показано вплив коефіцієнта пористості на формування напружень в основі стрічкових фундаментів.
 • Документ
  Розрахунок одиничної палі з урахуванням нелінійної залежності жорсткісних характеристик основи
  (КНУБА, 2009) Гоцуляк, Є. О.; Шельменко, А. М.
  Виконано розрахунок палі з використанням скінченно-елементного программного комплексу у двох постановках – за класичною теорією та з урахуванням залежності жорсткісних параметрів ґрунтового середовища від його напруженого стану. Результати приведеного розрахунку порівняні з експериментальними та теоретичними данними, що опубліковані в літературі.
 • Документ
  Технологія зведення попередньо напруженої сталевої рами
  (КНУБА, 2009) Першаков, В. М.; Яковенко, О. О.
  Розглядається попередньо напружена сталева рама, як одна з найбільш ефективних і цікавих рішень у конструктивному плані і за способом зведення. Технологія зведення попередньо напружених сталевих рамних конструкцій знаходить своє застосування при будівництві унікальних великопрогонових споруд (сільськогосподарських ферм, заводських корпусів і авіаційних ангарів), де для великої площі потрібне ефективне покриття з периферійним спиранням.
 • Документ
  Власні коливання товстої циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2009) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В
  Пропонується аналітично-чисельна методика розрахунку частот та форм власних коливань вісесиметричної товстої циліндричної оболонки сталої товщини. Особливістю методики є те, що динамічна теорія оболонки побудована без обмеження відносної товщини. Ефективність запропонованого підходу перевірялась при розвязку модельних задач та порівнянням з результатами, отриманими за іншими методиками.
 • Документ
  Про коливання пружних шарів з викривленими границями
  (КНУБА, 2009) Шульга, М. О.; Григор’єва, Л. О.
  В статті дано представлення спільної системи рівнянь пружних товщинних коливань в сферичних, циліндричних та прямокутних координатах в формі операторної гамільтонової системи. Розроблено алгоритм визначення власних частот коливань шарів з викривленими границями і проведено їх порівняльний аналіз.
 • Документ
  Методика розв’язання типових задач технологічної механіки пружнопластичного стрижня з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу
  (КНУБА, 2009) Хромов, І. В.
  Для задач складного навантаження стрижня представлені математичні моделі та універсальна процедура визначення напружень на основі розв’язання диференціальних рівнянь течії з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу. Наведені приклади чисельного вирішення технологічних задач.
 • Документ
  Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів
  (КНУБА, 2009) Шкриль, О. О.
  Розглянуті методи обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях метода скінчених елементів (МСЕ), наведені результати розв’язання тестових задач.
 • Документ
  Побудова співвідношень МСЕ для просторового попередньо напруженого скінченого елемента
  (КНУБА, 2009) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Передбачено побудувати співвідношення просторового скінченного елемента, який дає змогу створювати моделі як тонких, так і не тонких оболонок і пластин з одношаровою апроксимацією конструкції по товщині з використанням лінійного закону змінювання розв’язувальної функції в межах СЕ, що дасть змогу отримати задовільні результати при мінімальному числі невідомих. Спрощена апроксимація переміщень може привести до спотворення модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. Для компенсації такого явища передбачені два прийоми: вводиться гіпотеза про постійність напружень, орієнтованих по нормалі до серединної поверхні, та враховується змінність геометричних параметрів по товщині оболонки.
 • Документ
  Порівняльний аналіз стійкості осесиметричних оболонок лінійно-змінної товщини
  (КНУБА, 2009) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Калашніков, О. Б.; Тамілко, О. А.
  Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості осесиметричних сферичних панелей лінійно-змінної товщини.