Вип. 85

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Динамічна стійкість трубопровідних систем при періодично нестаціонарному параметричному навантаженні
  (КНУБА, 2010) Гончаренко, М. В
  Досліджується стійкість трубопровідних систем при пульсаціях тиску внутрішнього потоку. Розглядаються питання, пов’язані з впливом стохастичної складової в параметричному навантаженні на структуру областей динамічної стійкості пружних систем. Межі областей динамічної стійкості будуються, виходячи з визначення стійкості відносно моментних функцій. Розглядаються випадки, коли параметричне навантаження зображується гармонічним і періодично нестаціонарним випадковим процесом. Розглянутий підхід і виконані на його основі дослідження дозволяють оцінити вплив стохастичної складової параметричного збудження на структуру областей динамічної стійкості.
 • Документ
  Комп’ютерне моделювання динаміки лопатей вітроенергетичних установок
  (КНУБА, 2010) Гловач, Л. В.; Носенко, В. П.
  Обговорюються перспективи розвитку вітроенергетики в Україні. Поставлено задачу про динамічний розрахунок конструкції вітроенергетичної установки за інтегрованою розрахунковою схемою. Прийняті до уваги сили тяжіння, аеродинамічні сили та гіроскопічні сили інерції. Побудовані розв’язувальні рівняння. Розроблена методика розрахунку.
 • Документ
  Узагальнені координати редукованих моделей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури
  (КНУБА, 2010) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Викладено алгоритм розв’язання задачі про власні коливання оболонкових конструкцій нерегулярної структури, який ґрунтується на положеннях методу підконструкцій. Модель конструкції передбачає розділення її на окремі фрагменти по границям, які чітко визначають на стадії створення конструкції. В межах кожного фрагмента будується регулярна сітка скінченних елементів із забезпеченням співпадіння вузлів на границях суміжних фрагментів. Співвідношення МСЕ будуються у переміщеннях. За узагальнені координати рівнянь руху редукованої моделі конструкції прийняті конфігурації границь фрагментів і форми коливань їх внутрішніх областей, які уточнюються в ітераційному процесі визначення частот власних коливань, число яких і точність обчислення призначаються заздалегідь.
 • Документ
  Аналіз збіжності та точності розв’язків задачі згину пружної пластини методом скінченних елементів в учбовому комплексі
  (КНУБА, 2010) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Дубина, О. С.
  Розв’язки задачі згину пружної пластини, що отримані в учбовому комплексі методом скінченних елементів (МСЕ), порівняні з результатами розрахунків за іншими програмними комплексами та методиками різних авторів.
 • Документ
  Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини
  (КНУБА, 2010) Жупаненко, І. В.; Станкевич, А. М.; Чибіряков, В. К.; Шкельов, Л. Т.
  З позицій плоскої задачі теорії пружності пропонується методика розрахунку частот власних коливань прямокутного в перерізі пружного тіла, що реалізує комбінований двоетапний чисельно-аналітичний підхід. На першому етапі розрахунку застосовується два альтернативні підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розвяз’анні тестових задач та порівнянні результатів.
 • Документ
  Гранично-елементні підходи до розв’язання задачі про деформування масивів з тріщинами
  (КНУБА, 2010) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.; Русанова, О. С.
  Аналізуються особливості дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами за гранично-елементною методикою, що базується на регулярізації з використанням теореми Стокса. Розроблена методика порівнюється з іншим чисельним підходом, пов’язаним з обчисленням скінченної частини гіперсингулярного інтегралу. Показано, що останній алгоритм є більш ефективним. При усталених гармонійних коливаннях масивних елементів
 • Документ
  Визначення ресурсу просторових тіл обертання змінної площі поперечного перерізу з початковою тріщиною
  (КНУБА, 2010) Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  На основі НМСЕ досліджено вплив зміни площі поперечного перерізу об’єкта на характерні розмірі тріщини і величину ресурсу при багато цикловому навантаженні.
 • Документ
  Про рухомість бурильної колони в криволінійній свердловині зі спіральними геометричними недосконалостями
  (КНУБА, 2010) Гайдайчук, В. В.; Худолій, С. М.; Андрусенко, О. М.
  Досліджується рух бурильної колони при виконанні спуско-підйомних операцій в криволінійній свердловині з локалізованими спіральними недосконалостями осьової лінії. Для визначення однієї частини змінних поставлено пряму задачу статики, для іншої частини – обернену. Розглянуто приклад.
 • Документ
  Порівняння динамічної поведінки віброударних систем різних типів
  (КНУБА, 2010) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Аналізується вплив змінювання як параметрів зовнішнього періодичного навантаження, так і конструктивних параметрів нелінійних віброударних систем з двома масами двох різних типів з двома ступенями вільності на характер їхнього руху. Удар моделюється силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. При змінюванні параметрів обидві системи змінюють характер коливальних режимів від одно ударного гармонічного до багато ударних субгармонійних аж до хаотичного. Але система з ударом о м’який обмежник дещо більш чутлива до змінювання параметрів і частіше змінює характер коливальних режимів, ніж система з ударом о твердий обмежник.
 • Документ
  Вплив урахування геометричної нелінійності на величину розрахункового ресурсу хвостовика лопатки ГТУ
  (КНУБА, 2010) Баженов, В. А.; Максим’юк, Ю. В.; Андрієвський, В. П.; Гуляр, О. І.
  Досліджено вплив геометричної нелінійності на розрахунковий ресурс хвостовика лопатки стаціонарної газотурбінної установки в умовах повзучості.
 • Документ
  Побудова поверхні критичних сполучень осьового та бічного стиснення циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями
  (КНУБА, 2010) Гоцуляк, Є. О.; Лук'янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Шах, В. В.
  Запропонована чисельна методика дослідження стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями форми при сумісній дії осьового стиснення та поверхневого тиску. Даний підхід дозволяє моделювати недосконалості у вигляді комбінацій форм втрати стійкості оболонки, будувати поверхню критичних сполучень навантажень, визначати області стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями при дії комбінованого навантаження.
 • Документ
  Неоднорідний призматичний скінченний елемент зі змінною площею поперечного перерізу та урахуванням змінності компонентів метричного тензору
  (КНУБА, 2010) Баженов, В. А.; Шкриль, О. О.; Пискунов, С. О.; Богдан, Д. В.
  Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента зі змінною площею поперечного перерізу та з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу; показана ефективність їх застосування при розв’язанні тестових задач.
 • Документ
  Використання напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах періодичних коливань просторових конструкцій
  (КНУБА, 2010) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Приходько, А. Ю.
  На основі напіваналітичного метода скінченних елементів розроблено ефективний підхід до дослідження стаціонарних періодичних коливань неоднорідних тіл із складною формою та структурою поперечного перерізу. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів, що охоплюють тіла довільної мірності при різноманітних граничних умовах. Проведено аналіз особливостей процесів динамічного деформування, що протікають у реальних конструкціях
 • Документ
  Трансформація фронтів розривних хвиль в пружних середовищах змінної щільності
  (КНУБА, 2010) Іванченко, Г. М.
  Розглядається задача про перебудову фронту розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність геометрії променів і фронтів від функції зміни щільності середовища.