Обґрунтування поглибленого ексергоекономічного аналізу систем кондиціонування повітря

Ескіз

Дата

2019

Автори

Задоянний, Олександр Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Системи кондиціонування повітря (СКП) є найбільш енергоємними серед систем забезпечення мікроклімату приміщень. Вони споживають усі види енергії, що виробляють енергогенераційні компанії. На сьогодні не розроблено коректну гармонізовану методологіюаналізу та оптимізації енергоспоживання систем кондиціонування повітря. Відносно невисокі значення термодинамічних потенціалів при перетворенні матеріальних та енергетичних потоків СКП спонукають до аналізу всіх складових ексергії вологого повітря систем. Цими складовими є термічна, механічна та хімічні концентраційні: вологісна й двоокису вуглецю. Аналіз зазначенихскладових показує їхню сумірність і потребує коректного врахування при проведенні ексергоекономічного аналізу. Результати досліджень функцій вказаних складових в різних процесах та умовах показали особливості, які потребують нових відмінних від відомих алгоритмів розрахунків. Метою даної праці є висвітлення основних науково‑методологічних положень з обрахунку ексергетичних та ексергоекономічних характеристик СКП. В статті наведено приклади та пояснення щодо особливостей застосування вказаної методології з посиланням на раніше отримані результати. В роботі наведено достатні для узагальнення приклади обрахунків функціональних вузлів СКП та кондиціонованих приміщень з різними процесами обробки повітря та повітрообміну. Результати поглибленого ексергоекономічного аналізу показують нові якості СКП та їхніх елементів у вигляді відносних та абсолютних характеристик енергоефективності. Ними варто користуватися при оптимізації систем за критеріями мінімізації енергоспоживання, при конструюванні енергоощадних схемних рішень СКП та для моніторингу при експлуатації. Air-conditioning systems are the most energy-intensive of the indoor climate systems. They consume all types of energy produced by energy generating companies. Traditional methodological approaches to the estimation of exergy efficiency do not produce correct results. Ukrainian national standards do not sufficiently provide methodologies for assessing the energy efficiency of air conditioning systems for buildings. A harmonized methodology is required to properly assess the energy consumption of these systems. The relatively low values of the thermodynamic potentials in these systems require the analysis of all components of the wet air exergy, which are thermal, mechanical and chemical: humidity and carbon dioxide. An in-depth exergy analysis, taking into account all the components of moist air exergy, reveals new qualities and determines the partial characteristics in the performance indicators of systems and elements. The analysis of the behavior of the thermal exergy component during the air exchange in the room determines the type of air exchange and energy costs. The analysis of all components shows their commensurability and needs to be properly taken into account in the exergo-economic analysis. The results of in-depth exergo-economic analysis show the new qualities of HVAC systems and their elements in the form of relative and absolute energy-efficiency characteristics. They should be used for optimization of the systems (according to the criteria of minimizing energy consumption), design of the energy-efficient solutions and monitoring the energy consumption during operation of the systems. The research results presented in this article are based on real systems data. Methods for determining the performance of systems have been tested when designing and creating new solutions for the systems

Опис

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.24-32

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кондиціонування повітря, ексергетичний аналіз, вологе повітря, балансове ексергетичне рівняння, ексергетична ефективність, ексергетична потокова діаграма, ексергоекономічний аналіз, ексергетична вартість потоку

Бібліографічний опис

Задоянний О. В. Обґрунтування поглибленого ексергоекономічного аналізу систем кондиціонування повітря / О. В. Задоянний // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред.Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 31. - С. 24-32. - Бібліогр. : 17 назв. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.24-32

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset