Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень

Ескіз

Дата

2019

Автори

Задоянний, Олександр Васильович
Товстограй, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Завдяки сучасним термодинамічним методам дослідження технічних систем із застосуванням ексергетичного аналізу стає можливою коректна оцінка показників енергоощадності систем кондиціонування повітря. У даній роботі подано результати апробації методології визначення ексергетичної ефективності двох схемних рішень систем кондиціонування повітря для схожих за тепловологісною характеристикою приміщень. Метою роботи було отримання коректної порівняльної оцінки відносних і абсолютних показників споживання всіх видів енергії, притаманних системам кондиціонування повітря. Для порівняння було взято системи "чилер-фанкойл" та "чилер-радіаційна панель" у межах офісного приміщення. Було складено термодинамічні схеми пристроїв, визначено й обчислено основні ексергетичні вхідні й вихідні потоки обох схемних рішень, складено відповідні балансові рівняння, визначено на їхній підставі "корисні" й "витратні" ексергетичні потоки, підраховано значення ексергетичних потоків для теплого й холодного розрахункових періодів, деструкцій ексергії та ексергетичні коефіцієнти корисної дії. Результати розрахунків ексергетичних потоків і порівняльний аналіз показали певну перевагу схеми "чилер-радіаційна панель" для теплого періоду, а для схеми "чилер-фанкойл" – не суттєву – для холодного. Результати розрахунків доводять достатню коректність застосованої методології та її подальшу перспективність в оцінці показників енергоощадності систем кондиціонування повітря та їхніх окремих елементів. Thanks to modern thermodynamic methods of researching technical systems using exergy analysis, it becomes possible to correctly estimate the energy efficiency indicators of air conditioning systems. This paper presents the results of testing the methodology for determining the exergy efficiency of two solutions for air conditioning systems of rooms with the same thermal and humidity characteristics. The exergy analysis was conducted for two options for the calculation of "useful" flows. In the first analysis, exergy flows was taken into account, which are common to both devices – flows of Inlet air. In the second variant, for the "radiation panel" radiation beam exergy flows are taken into account. The aim of the work was to obtain a correct comparative assessment of the relative and absolute indicators of the consumption of all types of energy inherent in air conditioning systems. For comparison, the systems “chiller-fan-coil” and “chiller-radiation panel” were taken within the office premises. The thermodynamic schemes of the devices were compared, the main exergy input and output flows of both circuit solutions were determined and calculated, the corresponding balance equations were written, the "useful" and "consumable" exergy flows were determined based on them, the values of exergy flows for warm and cold calculation periods, exergy destruction and exergy efficiencies were calculated. The results of exergy flow calculations and comparative analysis showed a significant advantage of the “chiller-radiation panel” scheme for the warm period, and for the “chiller-fan coil” scheme – small advantage for the cold period. The results of the calculations show sufficient correctness of the applied methodology and its further perspective in assessing the indicators of energy saving of air conditioning systems and their individual elements. In the future works, the results of a comparative analysis of these devices with exergy economic indicators will be presented.

Опис

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.28.17-27

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, системи кондиціонування повітря, радіаційна панель, фанкойл, ексергетичний аналіз, ексергетичні потоки, корисна" й "витратна" деструкція, порівняння схемних рішень

Бібліографічний опис

Задоянний О. В. Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень / О. В. Задоянний, О. О. Товстограй // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА , 2019. - Вип. 28. - С. 17-27. - Бібліогр. : 13 назв. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.28.17-27

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset