Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення

Ескіз

Дата

2018

Автори

Єгорченков, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Згідно з законом оптимуму в екології, кожний фактор має відповідний діапазон (зона оптимуму), у якому людина почувається комфортно. Якщо значення фактору виходять поза межі цього діапазону, то організм пригнічується. При формуванні середовища в будівлях важливо, щоб значення факторів максимально наближалися до зони оптимуму. Тому метою даної роботи є розробка комплексної оцінки різноманітних факторів, які впливають на людину. Критерієм оцінки в даній роботі прийнято продуктивність праці. Криві зміни продуктивності праці від того чи іншого фактору описувалися точковими рівняннями. Для практичної реалізації приймалися три фактори: температура, відносна вологість повітря в приміщенні, а також кутова висота світлового вектору. Криві зміни продуктивності праці від цих факторів наносилися на один графік. Вздовж осі абсцис відкладалися значення факторів у частках від комфортних значень. Це дало змогу визначити коефіцієнти впливу факторіводин відносно одного. Для комплексної оцінки формувалася точкова множина поверхонь розрахункових або виміряних значень. З використанням формули коефіцієнта варіації визначалося середнє відхилення від комфортного значення за кожним фактором. На завершення, визначалося середньозважене значення відхилення за всіма оцінюваними факторами з урахуванням коефіцієнтів впливу. Найкращім рішенням середовища в будівлі буде те, у якому середньозважений критерій оцінки набуває мінімального значення.

Опис

Ключові слова

закон оптимуму, комплексна оцінка, продуктивність праці, точкове числення, коефіцієнти впливу, комфортні значення, закон оптимума, комплексная оценка, производительность труда, точечное исчисление, коэффициенты влияния, комфортные значения, law of optimum, comprehensive estimation, labour productivity, point calculation, coefficient of influence, comfortable value

Бібліографічний опис

Єгорченков В. О. Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення / В. О. Єгорченков // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 24. - С. 32-39. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset