Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»

Ескіз

Дата

2019

Автори

Єгорченков, Володимир
Ковалью, Лідія
Демченко, Дмитро
Сергейчук, Олег

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Впровадження більш ефективних, з точки зору енерго- та ресурсозбереження і екології, технологій в практику традиційного проектування і будівництва з метою зниження експлуатаційних витрат, створення комфортно- го середовища проживання, зниження викорис- тання природного палива, підвищення викорис- тання альтернативних й поновлювальних дже- рел енергії, збереження навколишнього приро- дного середовища, і, як наслідок, створення су- часного стійкого середовища, потребує постій- ного удосконалення проектування систем як природного, так і штучного освітлення. 1 березня 2019 р. набрала чинності нова ре- дакція ДБН В.2.5-28 «Природне і штучне освіт- лення» [1]. Робота над нормами тривала більше 5 років. У складі авторського колективу  25 фахівців з 10 організацій. Необхідність розроблення нової редакції бу- ла обумовлена вдосконаленням методики роз- рахунку природного освітлення, яка прив’язана до кліматичних умов України та появою і ши- роким застосуванням для штучного освітлення приміщень і територій енергоефективних світ- лодіодних джерел світла. Відомо, що витрати енергії на штучне освіт- лення односімейного будинку складають біля 10% від загального енергоспоживання, а у офі- сних будівлях вони досягають 20%. Тепловтрати зимою через вікна досягають 22-25% від загальних тепловтрат через теплоі- золяційну оболонку будівлі, а літній перегрів приміщень практично повністю обумовлений теплонадходженнями через світлопрозорі ого- родження, оскільки у ясний день сонячна раді- ація, що проникає через вікна, дає більше 85% теплонадходжень. При розробленні нової редакції ДБН був врахований досвід зарубіжних країн та рекомендації Міжнародної комісії з освітлення. У процесі роботи було проаналізовано та част- ково враховано більше 500 зауважень, що на- дійшли на проект першої редакції норм. У даній статі розглядаються основні поло- ження нової редакції норм, які суттєво вплива- ють на енергоефективність проектованих буді- вель і споруд та формулюються наступні кроки.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, природне освітлення, штучне освітлення, суміщене освітлення, LED- технології, світлокліматичне районування, natural lighting, artificial lighting, combined lighting, LED technology, climatic zoning

Бібліографічний опис

Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» / В. Єгорченков, Л. Коваль, Д. Радомцев, О. Сергейчук // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. В. Сергейчук. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 12. – С. 7 – 19. – Бібліогр. : 40 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced