Комфортне середовище для людини та оновлене нормативне регулювання

Ескіз

Дата

2020

Автори

Омельяненко, Максим Вікторович
Омельяненко, Марина Вікторівна
Omelianenko Maksym
Omelianenko Maryna

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність запровадження нових методологічних підходів у формуванні нормативного забезпечення будівельної галузі на основі параметричного метода нормування, а також визначаються першочергові кроки в напрямку реформування нормативної бази. Комфортне середовище – головна мета архітектурної діяльності. Однак в переважній більшості випадків ця мета реалізується з подоланням різних штучно створених перешкод. Однією з таких перешкод є чинне нормативне забезпечення, яке своїм змістом і надмірною конкретизацією не дозволяє проектувальнику створювати нові цікаві архітектурно-інженерні рішення і, крім того, гальмує запровадження новітніх технологій, що стрімко з’являються у світовій проєктно-будівельній практиці та заходять на ринок України. Вихід із цієї ситуації є. Це запровадження параметричного метода визначення нормативних вимог, який, на відміну від чинного на сьогодні приписувального (або розпорядчого) метода допомагатиме проектувальнику вирішувати питання, пов’язані зі створенням об’єкта будівництва. Адже запровадження параметричного метода – це не лише зміна у підходах до визначення нормативних вимог, а й кардинальна зміна всієї структури нормативного забезпечення. The article explains the necessity to implement new methodological approaches to the establishment of regulatory support of the construction industry based on the parametric normalization method and defines the first priority steps towards regulatory framework reformation. A comfort environment is the main goal of architectural activities. However, in the majority of cases, this goal is implemented by overcoming various artificially created obstacles. One of the obstacles includes the current regulatory support that does not allow project designers to develop new interesting architectural and engineering solutions due to its content and excessive specification, as well as slows down the adoption of advanced technologies appearing in global designing and construction practice and entering the Ukrainian market. There is the way out. It is referred to the implementation of the parametric method for defining regulatory requirements, which will help project designers solve construction object creation issues unlike the current prescriptive (or administrative) method. The introduction of the parametric method means not only changes in approaches to the definition of regulatory requirements, but also fundamental changes in the whole structure of regulatory support.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, нормативна база, будівництво, параметричний метод, приписувальний метод, проектувальник, середовище, комфорт, regulatory base, construction, parametric method, prescriptive method, project designer, environment, comfort

Бібліографічний опис

Омельяненко М. В. Комфортне середовище для людини та оновлене нормативне регулювання / М. В. Омельяненко, М. В. Омельяненко / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 58. - С. 118 - 128. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset