Математичне моделювання динаміки сушіння біомаси

Ескіз

Дата

2019

Автори

Сорокова, Н.
Кольчик, Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено математичну модель та чисельний метод розрахунку динаміки теп- ло-масопереносу при сушінні біомаси, що ви- користовується в якості сировини при вироб- ництві паливних пелет. Математична модель будувалася на базі диференціального рівняння переносу субстанції (енергії, маси, імпульсу) для систем, що деформуються. Отримані ре- зультати чисельного моделювання підтверджені фізичним експериментом по зневодненню ча- стинок енергетичної верби в потоці повітря. Це свідчить про адекватність математичної моделі, ефективності методу її реалізації і дозволяє використовувати її для дослідження динаміки тепломасопереносу при сушінні частинок різ- них видів подрібненої біомаси; визначати час досягнення рівноважного вологовмісту в за- лежності від властивостей матеріалу і сушиль- ного агента. Результати дослідження дозволя- ють вибирати оптимальні режимні параметри процесу з точки зору зниження енерговитрат і забезпечення якості висушуваного продукту.

Опис

Ключові слова

кафедра теплотехніки, біомаса, сушка, математичне моделювання, циліндрична частка, барабанна сушарка, чисельні методи, biomass, drying, mathematical modeling, cylindrical particle, drum dryer, numerical methods

Бібліографічний опис

Сорокова Н. Математичне моделювання динаміки сушіння біомаси / Н. Сорокова, Ю. Кольчик // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. В. Сергейчук. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 12. – С. 42 – 50. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced