Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для багатофакторного аналізу впливу різних факторів на експлуатаційну надійність теплових мереж потрібно застосовувати теорію нечіткої логіки та теорію ймовірностей. Методика логіко-ймовірнісної оцінки ризиків аварій дозволяє виконувати вибір рішення щодо підвищення ефективності систем теплопостачання та впровадження новітніх енергоефективних технологій при їхній реконструкції. За результатами аналізу експертних оцінок виникнення небезпечних ситуацій на трубопровідній частині системи теплопостачання розроблено узагальнену схему розвитку можливої аварії з урахуванням факторів, що впливають на надійність системи в цілому. Отримано значення нечіткої ймовірності виникнення аварійної ситуації на трубопроводах теплових мереж Р~=(0,178;0,657;0,304;0,400). Оцінка дерева відмов дозволяє визначити появу події, яка може призвести до небажаного порушення роботи системи теплопостачання. Експериментальні дані спостереження за змінами вихідного показника (характеристик теплової мережі) при варіації факторів впливу за розробленою методикою дає можливість уточнювати обґрунтування прийняття рішень при управлінні надійністю системи централізованого теплопостачання з урахуванням кількісних і якісних параметрів об’єкта.
Опис
Ключові слова
надійність теплових мереж, нечітка логіка, теорія ймовірностей, дерево відмов, схема розвитку аварії, надёжность тепловых сетей, нечёткая логика, теория вероятностей, дерево отказов, схема развития аварии, reliability of heating networks, fuzzy logic, probability theory, tree of failures, scheme of development of an accident
Бібліографічний опис
Ратушняк Г. С. Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - С. 44 - 51. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання