Transfer of Innovative Technologies

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/37

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 47
 • Документ
  Визначення енерговитрат роботи скребкового екскаватора в умовах критично глибинного різання ґрунту різцями
  (KNUCA, 2020) Кравець, С.; Супонев, В.; Гапонов, О.
  Прокладання лінійно протяжної частини трубопроводів різного призначення пов’язано з виконанням великого обсягу земляних робіт, значна доля яких припадає на копання траншеї [1], яке виконується з використанням спеціальних траншейних екскаваторів безперервної дії до яких належать також багато скребкові ланцюгові екскаватори. Від енерговитрат на процес розробки ґрунту цими машинами залежать темпи та собівартість виконання робіт по прокладанню інженерних комунікацій. Одним з напрямів вдосконалення робочого обладнання, яке націлено на підвищення ефективності його роботи є використання принципу критичноглибинного різання ґрунту різцями екскаватора.
 • Документ
  Алгоритм розрахунку пристрою для утворення додаткового тиску на виріб, який формується з жорстких бетонних сумішей
  (KNUCA, 2020) Косминський, І.; Середа, Д.
  Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень [1 – 3] було обрано та обґрунтовано математичну модель системи «віброплощадка – бетонна суміш привантажувач» на базі аналізу конструктивних рішень машин і особливостей їх роботи. Встановлено закономірності руху системи «віброплощадка–бетонна суміш–привантажувач» з широким діапазоном варіювання параметрів.
 • Документ
  Аналіз конструкцій робочих органів кабелеукладачів безтраншейним способом
  (KNUCA, 2020) Коротков, Є.
  Безтраншейний спосіб будівництва за останні роки знаходить все більше застосувань. Основні його переваги: це високі робочі швидкості прокладання (до 5 км/год), різке зменшення об’єму земляних робіт, збереження гумусового шару ґрунту на поверхні землі, можливість використання в обвальних ґрунтах, а також в ґрунтах з твердими включеннями і високим рівнем ґрунтових вод. Робочі органи безтраншейних кабелеукладачів мають просту конструкцію, високу надійність, і порівняно малу вартість [1]
 • Документ
  Обґрунтування програми експлуатаційних випробувань стійкості лісової машини, що працює на ухилі
  (KNUCA, 2020) Мачуга, O.; Сало, Я.
  Стандартні лісові машини, що продукуються промисловістю, переважно іноземною, не завжди враховують особливості вітчизняної експлуатації, зокрема – в гірських районах. Сучасні лісові машини, які використовуються у технологічних процесах заготівлі деревини, зазвичай є багатофункційними комплексами з робочим органом у вигляді стріли маніпулятора з харвестерною чи процесорною головкою. Робота харвестера, форвадера чи іншої подібної машини пов’язується з асиметричним навантаженням рушіїв різних бортів, що зумовлюється положенням маніпулятора під час виконання ним технологічних операцій: один борт може бути перевантаженим, протилежний – недовантажений. Така можливість максимально виявляється тоді, коли стріла маніпулятора повністю розкладена, знаходиться по один бік машини, а в харвестерній (процесорній) головці утримується стовбур зрізуваного чи навантажуваного дерева. Стан справ ускладнюється у випадку, коли така машина працює на ухилі. У зв’язку з цим виникають важливі для практики завдання: 1) перевантаження одного з коліс харвестера чи форвадера може призвести до його передчасного зношення; 2) відривання одного з коліс протилежного борту від опорної поверхні, що може призвести до перекидання машини; 3) під час проведення випробувань стійкості лісової машини на ухилі за використання спеціального стенду, може використовуватись страхувальна линва. Перед початком робіт необхідно виконати перевірковий розрахунок линви на міцність.
 • Документ
  Особливості застосування скобоподібних пружних ресор в автомобільному транспорті
  (KNUCA, 2020) Сукач, М.
  В Київському національному університеті будівництва і архітектури розроблено пластинчасту ресору для амортизації динамічних навантажень транспортних засобів. Амортизаційний пристрій призначено для колісних засобів (переважно вантажних автомобілів та автопричепів), що мають як одновісні, так і балансирні підвіски. ЇЇ можна використовувати також і в гусеничних транспортних засобах.
 • Документ
  Застосування енергії вибуху при будівництві підводних конструкцій
  (KNUCA, 2020) Максимов, С.
  Видобуток нафти і газу на морському шельфі виконується з використанням стаціонарних платформ, які встановлюються на морське дно. Процес їх будівництва проходить у кілька етапів: виготовлення основи платформи на заводі, її транспортування до місця установки, установка і кріплення, остаточне добудування. Для керування плавучістю основи до неї кріпляться понтони, які видаляються після установки на місце майбутньої експлуатації. Зазвичай понтони прикріплюються до корпусу платформи за допомогою механічних пристроїв. Але накопичений досвід показав їх недостатню надійність і складність. Більш надійним способом кріплення було б використання зварювання. Аде з огляду на досить значну товщину металу (більше 25 мм) їх відділення за допомогою підводного дугового різання може зайняти богато часу.
 • Документ
  Модернізація віброплити виправочно-підбивно-обробної машини ВПО-3000
  (KNUCA, 2020) Іванов, А.
  Головним завданням працівників колійного господарства є забезпечення безперебійного безпечного руху поїздів з встановленими швидкостями та навантаженнями від колісної пари на рейки. Щоб забезпечити плавний безпечний рух поїздів з найбільшими швидкостями всі елементи залізничної колії повинні відповідати стандартам, бути міцними та стійкими. Від правильного положення рейкової колії в просторі та від якості стабілізації баластної призми залежить стан залізничної колії. Для механізації була розроблена виправочно-підбивно-обробна машина.
 • Документ
  Обґрунтування та вибір методики розрахунку показників надійності вібраційної машини
  (KNUCA, 2020) Делембовський, М.
  Вібраційні машини широко використовуються в будівельній індустрії при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів. Домінуюче місце серед вібраційних машин займають вібраційні майданчики. Ефективність їх роботи в значній мірі залежить від достатньо конкретного врахування діючих сил системи та надійності роботи елементів вібромашин. Підвищення надійності і ефективності вібромашин досягається впровадженням комплексу заходів на всіх етапах створення (проектування, конструювання, виготовлення та експлуатації) вібромашин. Одним із важливих аспектів забезпечення надійності вібромашин являється визначення напрацювання на відмову елементів машини на стадії експлуатації та розробка на цій основі відповідних рекомендацій. Разом з тим на сучасному етапі рекомендації щодо надійності вібраційної техніки практично відсутні. В результаті такого положення відформовані вироби можуть бути бракованими. Тому неспівпадання розрахунків обумовлене неточними моделями, що відображають даний робочий процес. Таким чином, дослідження надійності на стадії експлуатації вібромашин представляє собою актуальну задачу, що і є предметом даних досліджень.
 • Документ
  Віброрезонансні кавітатори для обробки води відкритих водойм
  (KNUCA, 2020) Афтаназів, І.; Строган, O.; Струтинська, Л.
  У сьогоденні актуальними залишаються дослідження, що спрямовані на створення сучасних новітніх технологій кавітаційної обробки. Типовим представником такого обладнання є автономний вібраційний кавітатор для аерації води відкритих водойм та інактивації її біологічних забруднень, зокрема і ціанобактеріями, що провокують “цвітіння” води. Переважно вібраційний кавітатор для знезараження патогенної флори води із одночасною її аерацією призначений для застосовування на водоймах риборозплідних фермерських господарств з метою ефективної боротьби із літніми заморами риби. Однак можливості використання кавітатора не обмежуються лише риборозплідними водоймами – із не меншою ефективністю вони можуть бути поширені на водойми для вирощування та відгодовування чутливих до якості води птиці, пушних звірів, молодняка у тваринництві. Перспективним видається і застосування віброкавітаторів цього типу для водопідготовки плодо- та овочепереробних сільськогосподарських підприємств, де якість використовуваної води не менш вагомий ніж якість продуктів чинник, і лише вдале поєднання цих двох складових гарантує у результаті високі споживчі властивості готового продукту.
 • Документ
  Ідеї концептуального підходу в архітектурному проектуванні (на прикладі конкурсного проекту соціального офісу)
  (KNUCA, 2020) Моркляник, O.; Вербовська, С.; Рева, М.
  Стаття присвячена щорічному Всеукраїнському студентському конкурсу STEEL FREEDOM 2019. В статті висвітлені ідеї конкурсного концептуального проекту команди учасників М-942 (С. Вербовська, М. Рева, А. Вовк, Ю. Тринога; кер. проекту: к. арх., доц. О.І. Моркляник) Національного університету «Львівська політехніка»; результати участі в конкурсі та перспективи розгляду проекту.