Вип. 24

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/101

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон
  (КНУБА, 2018) Ратушняк, Г. С.; Очеретний, А. М.; Материнська, О. Ю.
  Тепловізійним обстеженням фасадів житлових будинків, побудованих з дотриманням сучасних вітчизняних нормативних вимог щодо термічного опору огороджувальних конструкцій, встановлено наявність суттєвих тепловтрат у вузлах примикання віконних рам до стінових огороджувальних конструкцій, що свідчить про невідповідність значень нормованим вимогам термічного опору. Державна політика у сфері забезпечення енергетичної ефективності впроваджує реалізацію в житлово-комунальному господарстві високоефективних технологій при влаштуванні утеплення фасадів будинків з метою зменшення споживання енергоносіїв на опалення в холодний період року. Впровадження енергозбережних заходів дозволяє збільшити термічний опір зовнішніх огороджувальних конструкцій. Застосування інноваційних енергоощадних конструктивних вузлів примикання вікон при будівництві дозволить підвищити енергоефективність багатоповерхових житлових будинків та зменшити витрати коштів на оплату спожитих енергоносіїв на опалення в холодний період року, а також знизити затрати на кондиціонування повітря в теплий період року. Термомодернізація вікон в існуючих будинках практично не передбачає архітектурно-конструктивних рішень щодо зменшення тепловтрат у вузлах примикання віконних, як правило металопластикових, рам до зовнішніх огороджувальних конструкцій. Теоретично обґрунтована можливість підвищення енергоощадності будівель шляхом термомодернізації вузла примикання вікна до стіни зовнішньої огороджувальної конструкції, що є зоною теплопровідних включень. З метою підвищення енергоефективності будівлі, запропоновано спосіб термомодернізації вікон, шляхом удосконалення архітектурно-конструктивного виконання вузла примикання віконних рам до зовнішніх стін огороджувальних конструкцій.
 • Документ
  Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике
  (КНУБА, 2018) Редько, И. А.; Редько, А. А.; Приймак, А. В.; Ланцберг, Н. Г.
  В современной экономической ситуации в Украине эксплуатация систем теплоснабжения ведётся при пониженной температуре сетевой воды. Повышенный температурный график 95/70°С из-за высокой стоимости топлива является нецелесообразным. Опыт таких стран как Дания, Германия, Финляндия, Швеция и Голландия с развитым централизованным теплоснабжением указывает на необходимость первоочередного оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) здания системой автоматического регулирования, после чего выполняется пе- реход на технологию с пониженным температурным графиком. Поэтому модернизация систем теплоснабжения Украины, направленная на применение пониженного температурного графика, потребует перехода на закрытые независимые системы отопления, на качественно-количественное регулирование и на автоматизацию систем ИТП потребителей. В настоящей работе приведены результаты численного исследования влияния конструктивных и режимных параметров тепловой сети на выбор оптимальной температуры и расхода сетевой воды системы централизованного теплоснабжения (CЦТ). Определено существенное влияние отопительной характеристики k·F, Вт/К, здания на параметры СЦТ, определены фактические значения k·F некоторых жилых домов по данным натурных исследований. Полученные фактические данные ниже расчётных значений k·F, что требует повышенной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. Снижение температурного графика потребует снижения энергопотребления в жилых домах и административных зданиях.
 • Документ
  Алгоритм визначення вагових коефіцієнтів локальних критеріїв при проведенні порівняльного аналізу варіантів когенераційних установок
  (КНУБА, 2018) Дмитроченкова, Е. І.
  Зношеність основних фондів української теплової енергетики досяг 85...90 %, що призводить до погіршення електропостачання. Віддалені райони отримують електроенергію за графіком, виконується віялове вимкнення споживачів. Тому все більше уваги приділяється малій енергетиці з одночасним виробленням теплової та електричної енергії (когенерації). При розробці та реалізації проектів когенерації важливим є правильний вибір технологічних схем, первинного двигуна та інших технічних рішень. Для цього використовується певний набір показників ефективності роботи когенераційних установок. З кількох варіантів схемних рішень вибір здійснюється на основі порівняльного аналізу цих показників. Однією з можливостей здійснення порівняльного аналізу варіантів когенераційних систем є критеріально-параметричний підхід з урахуванням пріоритетів замовника щодо технічної, економічної, експлуатаційної та екологічної ефективності. З метою вибору варіанту установки запропоновано використовувати вагові коефіцієнти, які визначають вплив кожного окремого критерію на загальний підсумок. Наведена методика розрахунку чисельних значень вагових коефіцієнтів локальних критеріїв у повному та частково ранжируваному рядах з використанням методу спадної арифметичної прогресії. Виконано порівняння результатів при використанні повного та частково ранжируваного рядів. Використання критеріїв з однаковою важливістю дає більше варіантів для аналізу, тобто забезпечує більшу гнучкість методу.
 • Документ
  Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення
  (КНУБА, 2018) Єгорченков, В. О.
  Згідно з законом оптимуму в екології, кожний фактор має відповідний діапазон (зона оптимуму), у якому людина почувається комфортно. Якщо значення фактору виходять поза межі цього діапазону, то організм пригнічується. При формуванні середовища в будівлях важливо, щоб значення факторів максимально наближалися до зони оптимуму. Тому метою даної роботи є розробка комплексної оцінки різноманітних факторів, які впливають на людину. Критерієм оцінки в даній роботі прийнято продуктивність праці. Криві зміни продуктивності праці від того чи іншого фактору описувалися точковими рівняннями. Для практичної реалізації приймалися три фактори: температура, відносна вологість повітря в приміщенні, а також кутова висота світлового вектору. Криві зміни продуктивності праці від цих факторів наносилися на один графік. Вздовж осі абсцис відкладалися значення факторів у частках від комфортних значень. Це дало змогу визначити коефіцієнти впливу факторіводин відносно одного. Для комплексної оцінки формувалася точкова множина поверхонь розрахункових або виміряних значень. З використанням формули коефіцієнта варіації визначалося середнє відхилення від комфортного значення за кожним фактором. На завершення, визначалося середньозважене значення відхилення за всіма оцінюваними факторами з урахуванням коефіцієнтів впливу. Найкращім рішенням середовища в будівлі буде те, у якому середньозважений критерій оцінки набуває мінімального значення.
 • Документ
  Експериментальні дослідження осушення повітря з використанням синтетичних напівпроникних мембран в системах кондиціонування повітря
  (КНУБА, 2018) Задоянний, О. В.; Євдокименко, Ю. М.
  Зберігання сільськогосподарської продукції в регламентованих умовах пот`ребує цілорічного та цілодобового підтримання параметрів повітряного середовища – температури та відносної вологості – у певних діапазонах, які встановлюються технологічним регламентом для кожного виду такої продукції. Для підтримання відносної вологості системи кондиціонування повітря обладнують секціями осушення. У процесі осушення в системах кондиціонування повітря витрачається найбільша кількість енергії порівняно з іншими стадіями обробки повітря. Сучасні дослідження в області технологічного кондиціонування повітря направлені на підвищення ефективності перебігу процесів обробки повітря з одночасним зменшенням енерговитрат. В останніх дослідженнях застосовують в основному адсорбційні процеси осушення, які не зменшують радикально енерговитрати. Напівпроникні мембрани не набули широкого застосування в системах технологічного кондиціонування повітря, але мають реальну перспективу забезпечити енергоощадне осушення в системах кондиціонування повітря порівняно з традиційними конденсаційним та адсорбційним способами. Вони дозволяють крім зниження витрати енергії на осушення повітря уникнути негативного явища обмерзання теплообмінника. У даній роботі наведено результати експериментальних досліджень щодо оцінки можливості застосування напівпроникних мембран для осушення повітря складу для зберігання сільськогосподарської продукції. Наведено результати експериментальних досліджень зменшення вологовмісту в секції мембранного осушення, наведена експериментальна залежність продуктивності осушення від питомого повітряного навантаження на мембрану. Отримані результати дають можливість практичного застосування мембранного осушення при послідовній багатоступеневій обробці повітря в системах кондиціонування з чергуванням стадій охолодження та мембранним осушення повітря.
 • Документ
  Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн
  (КНУБА, 2018) Корбут, В. П.; Рибачов, С. Г
  У вентиляційній практиці знаходять широке застосування повітряно-струминні огородження, які використовуються для відокремлення зони зі сприятливими параметрами від зони з менш сприятливими параметрами повітряного середовища. Найчастіше застосовують повітряно-струминні огородження у виробничих приміщеннях. Повітряна плоска струмина відокремлює джерело шкідливих виділень від повітряного середовища приміщення, а також транспортує шкідливості, що потрапили в повітряний потік до місця їхнього вловлювання. За таким принципом влаштовуються різноманітні активовані місцеві відсмоктувачі. Наразі великого поширення для вирішення завдань аеродинаміки вентиляції, зокрема для розрахунку струминних течій і течій поблизу стоків, розроблено чисельні методи CFD моделювання (Computational Fluid Dynamics – обчислювальна гідромеханіка). Метою є визначення основних кількісних співвідношень для влаштування повітряно-струминної огорожі над дзеркалом рідини, що працює в режимі граничного вловлювання за допомогою методу CFD моделювання. Розглядається об’ємна задача про взаємодію припливних струмин, що виходять із вузьких щілинних отворів у напрямку один проти одного та щілинних стоків під припливними насадками. Розрахункова область течії обмежується поверхнею дзеркала рідини у ванні, бортами ванни й умовними межами над ванною. Використовувалася стандартна k-ε-модель турбулентних течій. При цьому вважалося, що турбулентність породжується припливними струминами й завихреннями на кутах твердих стінок. Зовнішні потоки повітря, що підтікають до струмин і до отвору всмоктування на вільних межах області розрахунку, приймалися не турбулізованими. Отримано поля розподілу температури та швидкості повітряних потоків для екранування дзеркала ванни. Також уточнено співвідношення витрат припливного повітря та повітря, що відсмоктується, для найбільш ефективного вловлювання шкідливостей.
 • Документ
  Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні
  (КНУБА, 2018) Любарець, О. П.
  З метою забезпечення повноти початкових даних при проектуванні систем вентиляції, кондиціонування повітря й поверхневого охолодження приміщень та будівель з незначними (до 10 Вт/м2) теплонадходженнями визначено вологовміст атмосферного повітря в липні для обласних міст України на підставі аналітичної обробки нормативних даних кліматичних параметрів. Визначено значення вологовмісту, характерних температур, дати початку та закінчення періоду охолодження сукупно з іншими нормативними кліматичними параметрами згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Вони можуть бути використані для проектування та оцінки місячного, сезонного та річного енергоспоживання системами забезпечення мікроклімату приміщень, спрощення методики розрахунку енергоспоживання на потреби охолодження та кондиціонування повітря згідно з ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Представлені дати початку та закінчення періоду охолодження, аналогічно до дат початку й закінчення опалювального періоду. Ці дати дозволять забезпечити плановість підготовки інженерних систем будівель до їхньої сезонної експлуатації тощо. На підставі запропонованої температурно-годинної характеристики періоду охолодження наводиться відповідний рейтинг обласних центрів України, який може характеризувати обсяг витрат на потреби охолодження приміщень і будівель. Отримані табличні дані рекомендуються до широкого вжитку в практиці проектування та експлуатації систем забезпечення мікроклімату