Екологічна безпека та природокористування

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/125

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Ontology of tour of the virtual museum 3D panorama abstract
  (2019) Honchar, Andrii V.; Popova, Maryna A.; Stryzhak, Oleksandr Ye.
  The article is devoted to the systematic and ontological analysis of the research domain and the formation on its basis of information models of knowledge formalization and knowledge presentation in modern network environments of memory institutions. The ontological approach to the formation of the ontology of tour of a virtual museum 3D panorama, which provides interactive interaction and transdisciplinary perception of objects of educational and research activities, is considered.
 • Документ
  Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень
  (2018) Приходнюк, В. В.; Стрижак, О. Є.; Гайко, С. І.; Чепков, Р. І.
  Описуються структурні й модульні характеристики програмно- інформаційного комплексу, який включає WEB-орієнтовані засоби інтегрованого використання експертом-аналітиком просторово-розподілених інформаційних ресурсів. Визначається категорія трансдисциплінарності, як методологічна основа технологічного рішення щодо створення інформаційно-аналітичних систем багатотематичного профілю. Визначаються інформаційні, програмні й архітектурні особливості ІАС, як складної системи. Описуються механізми формування єдиного інформаційного середовища на основі WEB-орієнтованих сервісів ІАС з використанням множинних характеристик таксономій предметних областей, що аналізуються. Надано діаграми класів програмних модулів ІАС. Представлено архітектурні описи модулів структуризації текстових документів. Надані описи структурної, інформаційної, функціональної й поведінкової моделей ІАС. Представлено діаграми програмних компонентів ІАС.
 • Документ
  Модель онтологічного інтерфейсу агрегації розподілених інформаційних ресурсів у галузі екологічної безпеки з використанням ГІС
  (ІТГІП, 2013) Попова, М. А.
  У статті розглядається питання розробки та застосування онтологічного інтерфейсу як ефективного засобу забезпечення процесів інтеграції розподілених інформаційних ресурсів та систем на основі використання семантичних властивостей та подання інформації в наочній легкодоступній формі з метою створення та використання інформаційно-аналітичних систем у галузі екологічної безпеки.
 • Документ
  Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта
  (ІТГІП, 2013) Стрижак, О. Є.
  У статті розглянуті питання щодо використання знання-орієнтовних систем для забезпечення діяльності експерта-аналітика, який аналізує велику кількість неструктурованих, розподілених у мережному середовищі інформаційних масивів. Розглядаються інструменти та методики їх використання при дослідженні певної кількості неструктурованих інформаційних масивів. Пропонується онтологічний підхід, на основі якого формуються тематичні тезауруси при автоматизованому перегляді неструктурованих інформаційних масивів. Надається приклад застосування методики формування тезауруса з використанням системи ТОДОС.
 • Документ
  Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.; Стрижак, О. Є.; Трофимчук, О. М.
  У статті розглянуті питання онтологічно розподілених інформаційних процесів. Описуються інструменти обробки космічних знімків з метою визначення температурних аномалій. На основі онтологічного моделювання визначаються класи тематичних об’єктів, які відносяться до процесу екологічного моніторингу. Визначаються засоби формування онтологічних описів у геоінформаційних доданках. Описується алгоритм інкапсуляції програмних засобів у середовище розподіленої інформаційної системи. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу в середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи, яка забезпечує семантичну інтерпретацію космічних знімків.
 • Документ
  Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.
  У статті розглянуто алгоритм побудови онтології відбору даних дистанційного зондування Землі за тематичним призначенням та навпаки. Сформовано вимоги до розроблення онтології. Наведено фрагменти глосарію.
 • Документ
  Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
  (ІТГІП, 2013) Стрижак, О. Є.
  У статті розглянуті питання щодо використання комп’ютерних онтологій для інформаційного супроводу розподілених інформаційних систем. Розглядається знаннєво-орієнтовний підхід, який ґрунтується на поняттях онтологія і трансдисциплінарність. На основі об'єктно-орієнтованого підходу визначається поняття трансдисциплінарної онтології. Описується алгоритм побудови онтологій у вигляді пірамідальної мережі – мережевого графу. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу у середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи ТОДОС, яка забезпечує семантичну інтеграцію розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Онтологічне представлення функціональності систем
  (Юстон, 2016) Лебідь, О. Г.; Приходнюк, В. В.; Стрижак, О. Є.
  Розглядаються умови формування онтологічних моделей на основі утворення з концептів предметної області класів термінополів. Введено та визначено функціональні властивості онтологічних перетворень. Формулюється та доводиться твердження щодо властивості двоїстості таких перетворень. Визначається поняття натуральної системи, як відображення функціональності онтології предметної області. У даній роботі описується технологія безперервної трансформації слабко структурованих масивів табличного виду в онтологічну систему, яка спроможна перетворюватися у відповідне ГІС-середовище. Наведено приклад таких перетворень для ArcGIS. Надано опис ІТ-ТОДС, засобами якого реалізуються онтологічні перетворення різних інформаційних моделей.
 • Документ
  Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.; Горборуков, В. В.; Франчук, О. В.; Попова, М. А.
  У статті розглядаються проблеми інформаційно-аналітичного дослідження лімнологічних систем на основі використання онтології задачі вибору та підтримки на її основі прийняття рішень щодо оптимального розвитку екосистем. Описана методика формування онтології та створення на її основі бази даних за результатами досліджень якості води.
 • Документ
  Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.
  У статті розглядаються питання щодо використання конструктивних властивостей теорії онтологій при проектуванні та побудові інформаційно-аналітичних систем на основі таксономій, як певного типу нормальних систем. Визначаються певні моделі таксономій та їх застосування при вирішенні завдань ІАС. Описуються механізми формування множини таксономій та ієрархій на основі певних властивостей концептів онтологій. Визначаються механізми вирішення задач вибору на основі використання альтернативних тавтологій і таксономічних моделей, які формуються на їх основі.