Екологічна безпека та природокористування

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/125

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах
  (2018) Трофимчук, О. М.; Коржнев, М. М.; Яковлєв, Є. О.; Курило, М. М.; Кошарна, С. К.
  Моніторинг геологічного середовища і мінеральних ресурсів є дуже важливим елементом, що забезпечує функціонування всієї системи державного управління у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів і екологічної безпеки в Україні, розвиток якої тривалий історичний період визначався видобутком мінеральної сировини і експортом продуктів її переробки. Це обумовило критичний, часто наближений до катастрофічного,стан геологічного середовища в основних гірничодобувних районах країни. Особливо ситуація загострилася на Донбасі, де, у зв’язку з веденням бойових дій, неконтрольованим закриттям шахт і припиненням відкачки шахтних вод, швидкими темпами почала розвиватися екологічна катастрофа. Програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів повинні спиратися на постійно діючу в режимі реального часу прогнозну модель геологічного середовища на основі географічної інформаційної системи з налагодженими системами моніторингу різних його складових (гідрогеологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, забруднення ґрунтів і поверхневих водойм та інших). При створенні й функціонуванні таких моделей у районах з кризовим і катастрофічним станом довкілля фінансові ресурси будуть розподілятися більш раціонально для попередження і вирішення конкретних екологічних проблем, які можуть виникати у випадку реалізації розрахованих у такій моделі найбільших екологічних ризиків. Одним із важливих завдань моніторингу мінерально-сировинної бази в сучасних умовах є розробка механізмів залучення інвестицій у геологічну галузь. Інформація про діючі і потенційні об’єкти використання надр має бути доповнена показниками економічного і екологічного характеру, виведеними на рівень державної статистики, і (по можливості) бути максимально відкритою.
 • Документ
  Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.; Стрижак, О. Є.; Трофимчук, О. М.
  У статті розглянуті питання онтологічно розподілених інформаційних процесів. Описуються інструменти обробки космічних знімків з метою визначення температурних аномалій. На основі онтологічного моделювання визначаються класи тематичних об’єктів, які відносяться до процесу екологічного моніторингу. Визначаються засоби формування онтологічних описів у геоінформаційних доданках. Описується алгоритм інкапсуляції програмних засобів у середовище розподіленої інформаційної системи. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу в середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи, яка забезпечує семантичну інтерпретацію космічних знімків.
 • Документ
  Комп’ютерний аналіз та моделювання потоків рідини в річках з використанням web-аплікацій з GIS-компонентою на основі ArcGIS Server’а
  (ІТГІП, 2016) Венгерський, П. С.; Трофимчук, О. М.
  Розглянуто підхід до моделювання стоку нестисливої рідини у псевдопризматичному руслі з вертикальною площиною симетрії. Описано умови стійкості для встановленого потоку. Введено і проаналізовано значення корективу середньої швидкості для різних видів потоків у річках. Наведено варіаційне формулювання задачі, яка розв’язувалася методом скінченних елементів. Результати протестовано на прикладі, що має аналітичний розв’язок, а також виконано порівняння результатів обчислень із лабораторними дослідженнями інших авторів. У даній роботі запропоновано технології, які б дали змогу використовувати ArcGIS-розширення, тобто GIS-компоненти, для Web-застосувань на базі ArcGIS Server’а. Такі технології забезпечують просте та зручне інтегруван-ня та використання GIS-компонент на Web-сайті, де на окремому шарі надаються можливості моделювання та розв’язування прикладних задач руху потоків води у річках.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся
  (ІТГІП, 2015) Трофимчук, О. М.; Мокрий, В. І.; Радчук, В. В.; Радчук, І. В.; Загородня, С. А.
  У роботі наводяться результати батиметричної зйомки озер Світязь (Шацьке поозер’я) і Нобель (Нобельський ландшафт). Створено векторні електронні карти глибин озер, що дає можливість максимально уточнити морфометрію рельєфу, а також розширити інформативність аналізу та інтерпретації морфологічного генезису утворення озерних улоговин. Обґрунтовано формування інформаційної бази системи гідроекологічного моніторингу лімносистем Західного Полісся на основі комплексного використання інформаційно-аналітичних методів і технологій. Запропоновано використання сучасної методики перетворення даних ехолотного профілювання в батиметричні схеми для опису озерних улоговин.
 • Документ
  Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров'я населення Тернопільської області
  (ІТІГІП, 2015) Трофимчук, О. М.; Триснюк, В. М.; Крихівський, М. В.; Мокрий, В. І.
  Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров’я населення є завершенням моніторингових досліджень і прийняттям управлінських рішень щодо оптимізації заходів для поліпшення медико-екологічних умов. Дослідження концентрацій окремих хімічних елементів поверхневих вод та стану захворюваності систем кровообігу та дихання людей Тернопільської області показало наявність зв’язку між концентрацією цинку в поверхневих водах та захворюваннями органів кровообігу людей
 • Документ
  Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Анпілова, Є. С.; Клименко, В. І.; Крета, Д. Л.; Трофимчук, О. М.
  У цій статті запропоновано методи, що дозволяють виявляти закономірності зміни якості поверхневих вод та ґрунтів, зокрема визначати місця підвищеної концентрації забруднюючих речовин, що впливають на їхній екологічний стан, будувати картографічні моделі на основі використання можливостей геоінформаційних систем та матеріалів космічної зйомки.
 • Документ
  Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування землі
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Новохацька, Н. А.; Трофимчук, О. М.
  У статті пропонується технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі для створення єдиної бази даних та реєстру сміттєзвалищ, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення впливу на довкілля твердих побутових відходів.
 • Документ
  Порівняння методів оцінювання валютних ризиків
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Бідюк, П. І.; Трофимчук, О. М.; Черниш, Л. Д.
  Розглянуто три методи оцінювання міри ризику VaR банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною через невиконання припущення про нормальний розподіл доходності курсів валют. Метод історичного моделювання показав задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він погано адаптується до різких коливань на ринку і тому в нинішніх умовах не може використовуватися на фінансовому ринку України. Кращі результати оцінювання отримано за методом імітаційного моделювання Монте-Карло, який гіпотетично враховує всі можливі зміни курсів валют на ринку. Похибки у прогнозах можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку.
 • Документ
  Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу
  (КНУБА, 2015) Стефанишина-Гаврилюк, Ю. Д.; Стефанишин, Д. В.; Трофимчук, О. М.
  Розглянуто задачу прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу як добутків збитків та ймовірностей перевищення ма-ксимальних витрат води. Запропоновано новий метод прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу на основі ситуаційних та індук-тивних моделей. Задача вирішується на прикладі моделювання ризиків збит-ків від руйнівних повеней в басейні р. Тиса в залежності від максимальних витрат води р. Тиса, що визначалися на гідрометричному посту Вилок.