Вип. 5

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4511

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Експериментальні дослідження багато порожнистих монолітних плит перекриття
  (КНУБА, 2019) Кріпак, В. Д.; Антонов, Р.
  Зарубіжний досвід зведення мо- нолітних залізобетонних плит перекриття з введенням в їх склад пустотоутворювачів свід- чить про значні переваги таких плит перекрить перед суцільними. Однак ряд як, об’єктивних так і суб’єктивних факторів, стримують впро- вадження цих перспективних конструкцій в практику сучасного будівництва в Україні. Од- нією з причин цього є відсутність нормативної бази для проектування подібних плит і відсут- ність теоретичних та експериментальних дос- ліджень в цьому напрямку. З огляду на це, ав- торами проведені експериментальні дослі- дження пустотної монолітної плити, яка зведе- на в умовах будівельного майданчика
 • Документ
  Розрахунок вузлів монолітних рам з напружуваною арматурою на бетон в розрахунковому комплексі «ЛІРА-САПР»
  (КНУБА, 2019) Козак, О. В.
  Напружено-деформований стан похилих перерізів залишається мало вивченим (в порівнянні з нормальними перерізами), підтвердження чого є відсутність єдиної методики розрахунку, яка б враховувала всі фактори, що впливають на роботу залізобетонних елементів при одночасній дії згинального моменту, поперечної та поздовжньої сили. Попереднє напруження може здійснюватися як зі зчепленням напружуваної арматури з бетоном, так і без нього. Відмінність технології постнапруження від широко відомого попереднього напруження (здійснюваного в умовах заводу ЗБВ), полягає в тому, що напружувана арматура натягується після бетонування і набору бетоном достатньої передаточної міцності (приблизно 70-80% марочної міцності). Для забезпечення можливість натягу арматури, після твердіння бетону, вона повинна мати можливість вільного переміщення в бетоні. Для цього напружувана арматура поміщується в канали (із металевих або пластикових труб). Передача зусиль на бетон здійснюється за допомогою встановлених на кінцях елементів анкерних пристроїв. Як правило, для попереднього напруження використовуються арматурні канати, що влаштовуються в конструкціях між верхньою й нижньою сіткою арматур відповідно до форми епюри згинальних моментів (лінією головних розтягуючих зусиль). При натягу канатів виникають напруження обтиску бетону (від сили натягу Р) та розвантажувальне зусилля (реактивний тиск), що змінює свій напрямок на опорах в нерозрізних конструкціях. Розрахунок опорних вузлів із криволінійною напруженою арматурою є досить важливим при проектуванні даних конструкцій. Одним із важливих питань є правильне моделювання таких вузлів у розрахункових комплексах для отримання достовірних результатів (напружень та переміщень).
 • Документ
  Проект бетонної каное, армованої композитною арматурою
  (КНУБА, 2019) Журавський, О. Д.; Тимощук, В.; Журавський, Д.
  Для участі у міжнародних змагань на бетонних каное серед студентів на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій КНУБА була запроектована та виготовлена бетонна каное, армована композитною арматурою. Конструкція каное була змодельована та розрахована у ПК «ЛІРА- САПР».
 • Документ
  Аналіз існуючих методик розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом
  (КНУБА, 2019) Михайловський, Д. В.; Комар, Д.
  Зведення висотних будівель з па- нелей із перехресно-клеєної деревини набуває все більшого розповсюдження в усьому світ. Об’єми виготовлення панелей з перехресно- клеєної деревини за останні десять років зросли більше ніж в двічі. Однак, враховуючи досить малий, в порівнянні з іншими традиційними конструкційними матеріалами, досвід застосування цих панелей, методика їх розрахунку потребує подальшого розвитку і удосконалення. У вітчизняних нормах проектування як і у навчально-методичній літературі не міститься жодних даних щодо особливостей розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини. В цій статті розглянуто наявні в світовій практиці методики розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини. Проведено чисельні дослідження і аналіз наявних методик для трьох, п’яти та семи шарових панелей різних прольотів під дією рівномірно розподіленого навантаження різної інтенсивності. За результатом проведеного аналізу наявних в світовій практиці методик розрахунку пане- лей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом, визначено діапазон їх застосування для різних прольотів та для різних рівнів інтенсивності рівномірно розподіленого навантаження.
 • Документ
  Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами
  (КНУБА, 2019) Кріпак, В. Д.; Колякова, В. М.; Скопець, В.
  Монолітні залізобетонні плити перекриття з пустотними вкладишами мають великі переваги перед традиційними суцільними. Їх використання дозволяє знизити власну вагу, зменшити навантаження каркас будівлі, збільшити прольоти, поліпшити тепло – та звукопровідність перекрить. Однак впровадження таких плит в будівництві стримується відсутністю теоретичних досліджень і необхідної нормативної бази для проектування. У статті розглядаються методи аналітичного і чисельного моделювання у МСЕ комплексах роботи плити з пустотними вкладишами. Розг- лянуто чотири можливих методи компютерного моделювання облегшеної плити перекриття з перехресними порожнинами в комбінації з повнотілими ділянками плити з використанням ПК ЛІРА-САПР. Проаналізована сходимість результатів зусиль та переміщень дослідного фрагменту плити. Показано, що найбільш аде- кватно відображає напружений та деформова- ний стан метод розрахунку 1 – моделювання перекриття плитою приведеної жорсткості. Цей метод є найбільш простим з точки зору моделювання складних архітектурних форм перекрить, має задовільну подібність результа- тів, дозволяє підбирати необхідне армування за допомогою постпроцесорів. Даний метод рекомендовано використовувати при моделюванні просторової роботи каркасу будівлі, для оцінки зусиль і необхідного армування плит перекриття, елементів каркасу та фундаментів.
 • Документ
  Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій
  (КНУБА, 2019) Хохлін, Д. О.
  В даний час в Україні передбаче но використання 4-х категорій технічного стану будівель і споруд та їх частин, за виключенням, транспортних споруд, для яких використовують 5 категорій. Але при цьому 2 та 3 категорії тех нічного стану для транспортних споруд добре узгоджуються з 2 категорією для 4-хбальної системи. Слід відмітити, що різноманітних джерелах наявні також інші приклади викорис тання 5-ти категорії технічного стану замість 4- х, що свідчить про проблематичність детально- го покриття всіх випадків та особливостей тех- нічного стану лише 4-ма категоріями. В будівельній практиці можливо знайти до сить випадків, коли будівля(споруда) або її елемент фактично знаходиться у проміжному стані між базовими 4-ма категоріями, напри клад, маючи близькі до межі значення характе ристик (деформацій, несучої здатності тощо), або помітну негативну динаміку погіршення стану з переходом у гіршу категорію у корот костроковий період. Таким чином, ефективним є розглянути потенційне введення додаткових проміжних категорій технічного стану. В статті запропонований розвиток існуючої в Україні системи категорій технічного стану будівельних конструкцій та будівель і споруд в цілому шляхом збільшення їх кількості для підвищення ефективності та прозорості резуль татів обстежень.
 • Документ
  Застосування методів скінченних елементів в практиці організаційно-технологічного моделювання девелоперських проектів
  (КНУБА, 2019) Дружинін, М.; Шпакова, Г. В.; Чернишев, Д. О.
  Статтю присвячено обґрунтованню змісту та регламенту організаційно технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва та екологічно-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові, з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей грунтів.