Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9614

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Об'ємно-планувальна організація громадських просторів у закладах освіти
  (КНУБА, 2019) Кудрявцева, Т. В.; Кравченко, І. Л.; Kudriavtseva, T. V.; Kravchenko, I. L.
  Стаття присвячена поняттю «суспільний простір» і особливостям його формування в об'ємно-планувальній структурі освітніх установ. У статті проаналізовані різні типи установ. На основі аналізу, сформовані основні формотворчі чинники в залежності від призначення та типу будинку. Також, виділені найбільш характерні функціональні особливості, властиві громадським просторам і як наслідок - сформовані основні характеристики «точок тяжіння». The article is devoted to the concept of “public space” and the peculiarities of its formation in the space-planning structure of educational institutions. The article analyzed various types of institutions. The relevance of this topic can be explained by the modern tendency to abandon modernist values in an attempt to renew and diversify social life by creating comfortable and high-quality spaces for people, not just creating infrastructure and architecture to meet their basic needs. Public spaces in the structure of educational institutions play an important role, since a significant percentage of the population spends time at this or that stage of life there. As a rule, these are young people; therefore, an architect, through competent design, can influence the habits of the further formation of social ties among the younger generation.
 • Документ
  Прийоми зонування багатофункціонального центру активного відпочинку
  (КНУБА, 2019) Гайдуков, Є. О.; Кравченко, І. Л.; Kravchenko, I. L.; Gaydukov, E. O.
  Дана стаття присвячена вивченню принципів функціонального зонування центрів активного відпочинку в міському середовищі. Розглянуто світовий досвід проектування і особливості формування аналогічних за функцією центрів в Європі і США. На основі аналізу були виявлені загальні схеми розташування функціональних блоків (цілісна, лінійна, багаторівнева), характерні і загальні особливості аналогових центрів. Розглянуто особливості кожної функціональної зони та їх розташування відносно один одного. На основі отриманих даних виявлено основні принципи зонування багатофункціональних центрів активного відпочинку. This article is devoted to the study of the functional zoning principles of activity centers in the urban environment. The world experience of designing and features of the formation similar in function centers in Europe and the USA considered. General layouts of functional blocks (integrated, linear, multilevel), characteristic and general features of analog centers were revealed based on the analysis. The features of each
 • Документ
  Іноземний досвід застосування нового типу орендного житла «КOЛIВIНГ»
  (КНУБА, 2019) Лисицька, Д. О.; Кравченко, І. Л.
  В статтi рoзглянутo нoвий тип oренднoгo житла «кoлiвiнг», йoгo oсoбливoстi, нoвoвведення та переваги серед iнших видiв житла на oснoвi аналiзу наукoвих дoслiджень зарубiжних та вiтчизняних автoрiв. Визначенo oснoвнi фактoри, щo впливають на архiтектуру та планування кoлiвiнгiв. The article describes a new popular format for cooperative living and working together - coliving. This is a connection between a coworking and a hostel in one place; such a space will unite people with a common life philosophy and professional interests. This trend of living together will give an opportunity to the Millenial generation to move freely around the world, explore other cultures, work and communicate with various people, and as a result, the prosperity of a new promising business segment.
 • Документ
  Об'ємно-просторові прийоми поєднання вертикальних ферм з житловим середовищем
  (КНУБА, 2019) Заверталюк, Р. М.; Кравченко, І. Л.
  The prerequisites for the emergence and relevance of "vertical farms" in the world and Ukraine are discussed in the article. A brief overview of projects, technologies and methods of management is presented. Some possibilities of its combination with the living environment are indicated. У статті розглядаються передумови, виникнення та актуальність застосування вертикальних ферм у світі, та Україні, представлений короткий огляд проектів, технологій та методів господарювання, а також можливості поєднання вертикальних ферм з житловим середовищем.