Вип. 9

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9756

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Вплив корозійних пошкоджень на зчеплення арматури періодичного профілю з бетоном
    (КНУБА, 2021) Клімов, Юлій Анатолійович
    В роботі наведені результати експериментальних досліджень впливу корозійних пошкоджень арматури періодичного внаслідок атмосферної корозії на зчеплення з бетоном. Експериментальні дослідження вклю-чали в себе випробування на зчеплення з бето-ном зразків арматури без корозійних пошко-джень і з корозійними пошкодженнями у ви-гляді іржі, яка була викликана атмосферною корозією. Зразки арматури з корозійними пош-кодженнями відбиралися від арматури, яка збе-рігалася на відкритому повітрі на протязі 10 місяців з січня по жовтень, а зразки арматури без корозійних пошкоджень – з арматури, яка зберігалася в умовах цеху. Випробування зразків арматури на зчеплен-ня з бетоном виконувалися шляхом висмику-вання арматури з бетонних призм, довжина яких дорівнювала 15d (d – діаметр стержня) з вимірюванням в процесі випробувань зсуву вільного кінця стержня і подальшою побудо-вою графіків залежності напруження розтягу в арматурі – зсув вільного кінця стержню. В яко-сті дослідних зразків приймалась термомехані-чнозміцнена арматура серповидного профілю Ø12А500С, Ø16А500С і Ø25А500 за ДСТУ 3760:2006. Міцність бетону дослідних зразків складала 52…57,8 МПа. За результатами проведених випробувань стійкого впливу стану поверхні арматури - без корозійних пошкоджень і з пошкодженнями, викликаними атмосферною корозією, не вияв-лено. Виняток складає арматура найменшого з діаметрів - Ø12А500С, для якої негативний вплив корозійних пошкоджень у межах 12…16% . може бути пояснений тим, що при інших рівних умовах, однаковий об’єм коро-зійних пошкоджень в більшій мірі впливає на зчеплення арматури менших діаметрів.