Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Предун, Костянтин Миронович; Приходько, Дмитро Олександрович; Горбач, Максим Володимирович
  Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
 • Документ
  Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній: Сучасний стан, практика і проблеми впровадження
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович; Коваль, Тимур Сергійович; Хоменко, Олександр Михайлович; Федорова, Яна Юріївна; Кучеренко, Олександр Іванович
  Метою статті є розроблення концептуальної, теоретико-методологічної й методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку. Результати роботи допоможуть топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 • Документ
  Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування
  (КНУБА, 2019) Поколенко, Вадим Олегович; Дикий, Олександр Віталійович; Іщенко, Тетяна Михайлівна; Савчук, Тетяна Валеріївна; Марчук, Тетяна Сергіївна
  Розвинуто теоретико-прикладні положення з побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. При цьому адміністрування розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технологію управління. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розвинуто теорію та методологію, розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно-інноваційного розвитку із використанням сучасного методичного забезпечення моделі Дью ділідженс (Due Diligence).
 • Документ
  Побудова системно-динамічної BSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу
  (КНУБА, 2019) Малихіна, Оксана Михайлівна; Івахненко, Ірина Сергіївна; Ручинська, Юлія Миколаївна; Петренко, Ганна Сосоївна; Кошельна, Валентина Миколаївна
  Наведено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку холдингової будівельної компанії як інтегрованої структури бізнесу (ІСБ). Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. Як основу інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств і системно-динамічну модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю ІСБ, що складається з постійної та змінної складових, яка враховує результати формалізації ключових елементів збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а також дає змогу обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо формування доходів та витрат ІСБ, параметрів управління потоками матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечує підвищення рентабельності та формування потенціалу розвитку в умовах коливань на внутрішньому і зовнішніх ринках.