Київський національний університет будівництва і архітектури

Цифровий репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в україні
(КОМПРИНТ, 2023) Руденко, Микола Васильович; Ващук, Іванна Євгеніївна
Дистанційне навчання в Україні набувало постійного і кращого формату через вимушені обставини як і в інших країнах. Причиною цьому була пандемія, яка вплинула на велику кількість людей. Особливо вплинуло на навчання, так як студенти і викладачі, які звикли працювати в очному форматі були вимушені набувати знань й умінь для налагодження комунікації в навчальному процесі.
Документ
Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів
(КОМПРИНТ, 2023) Човнюк, Юрій Васильович
Управлінська діяльність тренерів-викладачів з фізичного виховання і спортивних педагогів вже давно привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників . Більшість сучасних досліджень з цієї тематики трактують діяльність тренера за своєю соціальною суттю як педагогічну, спрямовану на сприяння гармонійному розвитку особистості людини, за своїм характером управлінську і, зрозуміло, таку, котра відображає основні риси, притаманні останній. Однією з таких рис є складність.
Документ
Метод тренування як специфічний метод оперативного управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів
(КОМПРИНТ, 2023) Довбик, Тимофій Олександрович; Човнюк, Юрій Васильович
Метод тренування – це специфічний спосіб впливу на організм спортсмена. При спеціалізованій підготовці, коли основним засобом вирішення багатьох її задач є змагальна вправа (для лижника – пересування на лижах, для плавця – плавання і т.д.), метод тренування стає, по суті, єдиним способом зміни тренуючого впливу.
Документ
Аналітична геометрія: конспект лекцій
(КНУБА, 2022) Бондаренко, Наталія В'ячеславівна; Отрашевська, Валентина Володимирі.вна
Викладено розділ «Аналітична геометрія» курсу «Вища математика», який включає такі теми: векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі. Містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання основних задач та вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія».
Документ
Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами : навчальний посібник
(Ліра-К, 2023) Кріпак, Володимир Денисович
Викладені основні положення розрахунку і проектування будівельних конструкцій згідно вимог Європейських норм. Наведені методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій відповідно до норм Єврокод 2. Теоретичні викладки ілюстровані допоміжними таблицями та прикладами розрахунку нормальних згинальних та позацентрово стиснутих і розтягнутих елементів. Призначено для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Документ
Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної фізичної групи: навчальний посібник
(КНУБА, 2021) Шамич, Олександр Миколайович; Озерова, Ольга Анатоліївна
Призначено для студентів усіх курсів навчання і напрямів підготовки. Містить загальну характеристику оздоровчої системи пілатес, історію її виникнення та розвитку. Проаналізовано особливості та принципи виконання вправ за методикою пілатеса. Розглянуто організаційні моменти побудови занять для самостійної роботи. Надано комплекси вправ, різні за складністю виконання (для початківців та досвідчених); підібрано за спрямуванням (вплив на конкретні м'язи або групи м’язів, на корекцію хребта) тощо. Зазначено показання, протипоказання, а також запобіжні заходи під час занять. Рекомендовано студентам для самостійних занять.
Документ
Монтаж багатоповерхового житлового будинку: методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологія зведення будівель і споруд» для здобувачів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
(КНУБА, 2022) Шпакова, Ганна Валентинівна; Чебанов, С. Л.; Глущенко, Ірина Вікторівна
Розглянуто технологію монтажу багатоповерхового каркасно-панельного житлового будинку, викладено методику проєктування, наведені довідкові і нормативні дані, ілюстрації і таблиці, що необхідні для розробки курсового та дипломного проєктів. Призначено для здобувачів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для практичного використання в курсових та дипломному проєктах при розробці технологічних рішень, пов’язаних з монтажем конструкцій багатоповерхових каркасно-панельних будівель.
Документ
Еколого-економічні розрахунки систем енергозабезпечення будівель і споруд: методичні вказівки до виконання розрахункоко-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція»
(КНУБА, 2023) Предун, Костянтин Миронович; Дудніков, Олексій Андрійович; Почка, Ольга Богдановна
Містять загальні положення, методики та приклади розрахунків витрат первинної енергії та органічного палива, викидів забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря при згорянні палив, економіко-технологічної та екологічної оцінок біосферосумісного розвитку систем енергозабезпечення будівель і споруд, а також вихідні дані до виконання розрахунково-графічних робіт, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазо-постачання і вентиляція».
Документ
Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу
(КОМПРИНТ, 2023) Руденко Микола Васильович
Унікальність будь-якого покоління студентів формується за рахунок існування в зовсім інших умовах розвитку і соціалізації. Сам термін «студент» у перекладі з латинської означає “той, хто сумлінно працює”, “той, хто бажає знання”. За визначенням А. Власенка, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям”.
Документ
Принципи та методи трансформації деградуючих промислових будівель і територій
(КНУБА, 2023) Гулей, Дарина Володимирівна
У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок з науковими програми, визначено мету дослідження, завдання, об’єкт, предмет, межі та методи дослідження. Наведено наукову новизну одержаних результатів і їх практичне значення. Представлено особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, список публікацій, структуру та обсяг роботи.