Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame

Show simple item record

dc.contributor.author Tsapkо, Yu.
dc.contributor.author Tsapko, А.
dc.contributor.author Bondarenko, O.
dc.contributor.author Sukhanevych, M.
dc.date.accessioned 2020-11-11T11:52:56Z
dc.date.available 2020-11-11T11:52:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame / Yu. Tsapko, А. Tsapko, O. Bondarenko, M. Sukhanevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 5. - No 5/10 (101), 2019. – pр. 23-30. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-3774
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/6265
dc.description.abstract Проведеними дослідженнями процесу займання очере- ту встановлено механізми процесу передавання тепла до матеріалу, що дає можливість впливати на цей процес. Доведено, що процес займання полягає у нагріванні мате- ріалу до критичної температури, коли починається інтен- сивний розклад з виділенням необхідної кількості горючих газів. Знаючи цей процес, стає можливим визначення ефек- тивності вогнезахисту та властивостей покрівельних ком- позицій на процес гальмування загорання очерету. При тер- мічній дії на вогнезахищені зразки на поверхні утворився спучений шар за рахунок розкладання антипіренів під дією температури з виділенням негорючих газів, які гальму- ють процеси окиснення матеріалу та суттєво підвищують утворення на поверхні очерету теплозахисного шару коксу. Це приводить до підвищення товщини шару коксу та галь- мування теплопередачі високотемпературного полум’я до матеріалу. Завдяки цьому стало можливим визначення умов вогнезахисту очерету шляхом утворення бар’єру для теплопровідності. Окрім того, при застосуванні вогнеза- хисного покриття температурний вплив здійснюється у напрямку реакцій у передполуменевій області убік утворен- ня сажеподібних продуктів на поверхні природного горючо- го матеріалу. Це дозволяє стверджувати про відповідність виявленого механізму формування властивостей вогне- захисту очерету спучуючими композиціями та практич- ну привабливість запропонованих технологічних рішень. Останні, зокрема, стосуються визначення кількості полі- мерної складової, оскільки очерет характеризується гід- рофобністю і водний розчин антипірену стікає з поверхні. Додавання ПВА-дисперсії призводить до зниження інтен- сивності вимивання антипірену з матеріалу більш ніж в 6...8 разів. Експериментальними дослідженнями підтвер- джено, що при дії полум’я бензину необроблений модельний зразок теплоізоляційного мату з очерету зайнявся на 205 c, що призвело до його повного згорання, натомість вогнеза- хищений зразок при термічній дії не загорівся, поширен- ня полум’я не відбулося, при цьому зафіксовано спучення захисного покриття на площі близько 0,028 м2, що сягало 3…4 мм. Таким чином, є підстави стверджувати про мож- ливість спрямованого регулювання процесів формування вогнезахисту очерету шляхом використання комплексної покрівельної композиції з суміші антипіренів, яка містить природній полімер, здатної утворювати на поверхні мате- ріалу вогнезахисну плівку. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject кафедра будівельних матеріалів uk_UA
dc.subject вогнезахист очерету uk_UA
dc.subject просочувальні розчини uk_UA
dc.subject покриття uk_UA
dc.subject оброблення поверхні uk_UA
dc.subject час займання uk_UA
dc.title Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc UDC 614.842 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account